AFET VE KRİZ YÖNETİMİ KURULU ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ

9 NOLU YÖNERGE
ESENYURT KENT KONSEYİ
AFET VE KRİZ YÖNETİMİ KURULU ÇALIŞMA GRUBU
YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1:Esenyurt Kent Konseyi afet ve kriz yönetimi Kurulu Çalışma Grubu oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.
Dayanak
Madde 2: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 12. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3: Bu Yönergenin uygulanmasında;
1. Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Esenyurt Belediye Başkanlığı’nı,
2. Kent Konseyi: Esenyurt’taki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı,

çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizması olan Esenyurt Kent Konseyi’ni,
3. afet ve kriz yönetimi Kurulu: Esenyurt Kent Konseyi tarafından oluşturulan Gönüllü afet ve kriz yönetim Kurulu’nun Grubu’nu,
4. Temsilci: Kurulu afet ve kriz yönetimi grubunu temsil eden Çalışma Grubu Temsilcisi’ni
5. Genel Sekreterlik: Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni
6. Yürütme Kurulu: Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu
7. Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Afet ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu’nun Tanımı, Amacı, Oluşumu ve Organları

İlkeleri.
Madde 4
Kent konseyinin amaçları arasında yer alan afet ve kriz yönetimini kamu kuruluşları ve diğer ilgili STK larla koordineli bir şekilde afet veya kriz anın da yapılacakları önceden tespit etmek ve çözüm önerilerin de bulunmak.
Amaçları:
Madde 5: Esenyurt nüfusu ve yüz ölçümü itibari ile bir felaket anın da en çok etkilenecek yerlerin başında gelmektedir.
Toplumun eğitim durumu,ekonomik yapısı ve imar durumu göz önüne alındığında,
Çok acil tedbirlerin alınması için ilgili kurumların koordinasyonun sağlamak, acil müdahale için gereken malzeme ve insan gücünün koordine edilmesini planlamak, tatbikatlar yapmak, araç gereçleri temin ettirmek.
Halkımızı afetlere hazırlık konusunda bilinçlendirmek programlar yapmak ve kriz yönetimini önceden planlamak.

Oluşumu
Madde 6: afet ve kriz yönetimi Yürütme Kurulu en az 7 kişiden oluşur. Yaptıkları çalışmaları kendi grup toplantılarında görüşerek nihai rapor haline getirir. Oluşturulan bu rapor Yürütme Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe iletilir.
Madde 7: afet ve kriz yönetimi Kurulu oluşumu aşağıdaki şekildedir;
1. Afet ve kriz yönetimi Kurulu oluşturulması yürütme kurulunun yetkisi dâhilindedir.
2. Afet ve kriz yönetimi de yer alacak kişiler Yürütme Kurulu tarafından yapılacak ilk toplantıda katılımcıların en az yarısından bir fazlasının oyuyla belirlenir. Kurulun sözcülüğünü ilk seçimlere kadar kent konseyi tarafından belirlenmiş afet ve kriz yönetimi başkanı yapar. Kurul ilk toplantısında kendi içerisinden bir sekreter seçer.
3. Afet ve kriz yönetimi Kurulunun görev süresi Yürütme Kurulu ile paraleldir.
4. Üyeliğe alma ve üyelikten çıkarma ile ilgili aldığı grup kararlarını Kent Konseyi Sorumlu afet ve kriz yönetimi Yürütme Kurulu Üyesi aracılığı ile Yürütme Kurulu’na onaylatmak zorundadır. Onay işlemi ilk toplantıya katılanların en az yarıdan bir fazlasının oyuyla gerçekleşir.
5. Kent Konseyi afet ve kriz yönetim Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi, başkanlığında toplantıya çağırır.
Afet ve kriz yönetimi Kurulu Organları
Madde:8
afet ve kriz yönetimi Çalışma Gruplarının organları şunlardır:
1. Çalışma Grubu temsilcisi
2. Çalışma Grubu sekreteri
3. Çalışma grubu Üyeleri
4. Çalışma Grubu danışma kurulu

afet ve kriz yönetimi Kurulu Temsilcisi
Madde 9:
a. Çalışma Grubu Temsilcisi, Çalışma Grubu’nda hiyerarşik bir yapılanmanın başkanı ya da grubun amiri sıfatını taşımaz. Eşitler arasında birinci konumunda olup, diğer üyelerle eşit oy hakkına sahiptir. Ancak eşitlik durumunda temsilcinin oyunun bulunduğu taraf üstün sayılır.
b. Afet ve kriz yönetimi Kurulu Çalışma Grubu Temsilcisinin görev ve yetkileri şunlardır;
1. Esenyurt Kent Konseyi afet ve kriz yönetimi Kurulu ve Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, grup çalışmaları hakkında 3 ayda bir yürütme kuruluna bilgi verir. Yürütme kurulunun bilgi talep etmesi halinde çalışmalar hakkında en geç 15 gün içinde yazılı olarak bilgi verir.
2. Afet ve kriz yönetimi Kurulunu temsil eder.
3. Afet ve kriz yönetimi Kurulu Temsilcisi, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde grup üyelerini ve düşüncelerini dikkate alır.
4. Grup çalışmalarının Esenyurt Kent Konseyi’nin hedef ve planlarına uygunluğunu sağlamak ve izlemekle yükümlüdür. Temsilci bu anlamda alınan kararların, hazırlanan projelerin ya da eylem planlarının grup içinde kimler tarafından ve ne zaman uygulanacağına dair işbölümünü yapar, uygulama sonrası geri bildirimi sağlayabilmek için çeşitli göstergeler belirler.
5. Temsilci, üyeler arasındaki iletişimi sağlar. Toplantıları yönetir. Bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili olarak bir sonraki toplantıda üyeleri bilgilendirir. Grup çalışmaları ile ilgili salon düzenlemesi, araç gereç, ekipman, kırtasiye vb. talepler, çalışma grubu kararı ile Temsilci tarafından Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne iletilir.
Çalışma Grubu Sekreteri
Madde 10: Sekreterin görev ve sorumlulukları şunlardır:
1. Afet ve kriz yönetimi Kurulunun toplantılarını Grup Temsilcisi ve Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.
2. Afet ve kriz yönetimi Kurulunun üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini sağlar.
3. Yürütme Kuruluna sunulacak raporları hazırlar.
Çalışma Grubu Üyeleri
Madde 11: afet ve kriz yönetimi Kurulu üyelerinin tanımı
1. Afet ve kriz yönetimi Kurulu üyeleri, Esenyurt Kaymakamlığının, Esenyurt Belediyesinin görevlendirdiği Esenyurt’ta ikamet eden veya ilçede merkezi bulunan veya etkili STK temsilcilerinden
2. Esnaf
3. Gönüllü kadın ve erkeklerden

Afet ve kriz yönetimi üyelerinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 12:
1. Afet ve kriz yönetimi Kurulu toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, Çalışma Grubu’nun proje ve etkinliklerinde görev alır.
2. Çalışma gruplarında, gönüllülük esasına dayalı katılım esastır. Yazılı mazeret bildirmeksizin 3 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 14: Afet ve kriz yönetimi Kurulu; Yürütme kurulunun bilgisi dâhilinde toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü uzman kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edebilir.
Madde 15: Afet ve kriz yönetimi Kurulu üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Emek Kurulu her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.
Madde 16: Afet ve kriz yönetimi Kurulu’nda görev alan üyeler; Genel Sekreterlikten temin edecekleri üye kayıt formunu doldurmalıdır.
Madde 17: Afet ve kriz yönetimi Kurulu kararları, oy çokluğu ile alınır.

Üyelikten Ayrılma
Madde 18: Afet ve kriz yönetimi Kurulu üyeliği, üyenin üyelikten yazılı ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda afet ve kriz yönetimi Kurulu Temsilcisine ya da Genel Sekreterliğe yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 19:
1. Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Esenyurt Kent Konseyi afet ve kriz yönetimi Kurulu Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Çalışma Grubu ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.
2. Çalışma Grubu üyeliğinden çıkarılma kararı; Çalışma Grubu kararı ve bu kararın Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer. Onay ilk Yürütme Kurulu toplantısı katılımcılarının yarısından bir fazlasının oyuyla gerçekleşir.

Yönerge Değişikliği
Madde 20:Esenyurt Kent Konseyi afet ve kriz yönetimi Kurulu Çalışma Yönergesi, Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Genel Kurula yönerge değişiklik talebinde bulunması ve Genel Kurulun katılımcılarının yarıdan bir fazlasının kabul etmesiyle gerçekleşir.
Yürütme
Madde 21: Bu yönerge hükümlerini afet ve kriz yönetimi Kurulu yürütür.
Yürürlük
Madde 22: Bu yönerge hükümleri; Esenyurt Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.