• TurkishEnglish

BASIN ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ

12 NOLU YÖNERGE
ESENYURT KENT KONSEYİ
BASIN ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1: Esenyurt Kent Kent Konseyi Basın Çalışma Grubu oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.
Dayanak
Madde 2: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 12. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3: Bu Yönergenin uygulanmasında;
1. Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Esenyurt Belediye Başkanlığı’nı,
2. Kent Konseyi: Esenyurt’taki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizması olan Esenyurt Kent Konseyi’ni,
3. Basın Çalışma Grubu: Esenyurt Kent Konseyi tarafından oluşturulan Gönüllü Basın Çalışma Grubu’nu,
4. Temsilci: Basın Çalışma Grubu’nu temsil eden Çalışma Grubu Temsilcisi’ni
5. Genel Sekreterlik: Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni
6. Yürütme Kurulu: Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu
7. Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Basın Çalışma Grubu’nun Tanımı, Amacı, Oluşumu ve Organları

Tanımı
Madde 4: Kent Konseyi’nin görevleri arasına giren tanıtım ve propaganda alanlarında projeler üretmek ve uygulamak amacıyla ayrıntılı çalışmalar yapmak üzere gönüllülerden oluşan, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı yapıdır.
Amaç
Madde 5: Basın Çalışma Grubu’nun amacı,
İlçedeki kamusal faaliyetlerin haberleştirilmesi, ilçenin tarihi ve kültürel alanlarının tanıtımının yanı sıra kültür-sanat ve spor gibi alanlardaki faaliyetlerin haberleştirilerek geniş kitlelere duyurulması, bireysel ya da takım düzeyinde elde edilen başarıların haberleştirilmesi, yapılan bu haberlerle farkındalık oluşturarak çocukların ve gençlerin kültür-sanat ve sportif faaliyetlere ilgilerinin artırılması Basın Çalışma Grubu’nun amaçları arasındadır. Olumsuz gelişmelerin kamuoyunda daha çok öne çıktığı Esenyurt’ta, pozitif olayların ve gelişmelerin geniş kitlelere duyurulmasını sağlayarak ilçenin marka değerinin artmasına katkı sunmak da Basın Çalışma Grubu’nun amaçlarındandır. Basın Çalışma Grubu ayrıca, ilçedeki basın çalışanlarının karşılaştığı problemlere yönelik çözüm yolları arar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için projeler üretir, basın çalışanları arasındaki dayanışmanın pekişmesi için çalışır.
Oluşumu
Madde 6: Basın Çalışma Grubu Yürütme Kurulu 5 kişiden oluşur. Yaptıkları çalışmaları kendi grup toplantılarında görüşerek nihai rapor haline getirir Oluşturulan bu rapor Yürütme Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe iletilir.
Madde 7: Basın Çalışma Grubu’nun oluşumu aşağıdaki şekildedir;
1. Basın Çalışma Grubu’nun oluşturulması yürütme kurulunun yetkisi dâhilindedir.
2. Basın Çalışma Grubu’nda yer alacak kişiler Yürütme Kurulu tarafından yapılacak ilk toplantıda katılımcıların en az yarısından bir fazlasının oyuyla belirlenir. Basın Çalışma Grubu aralarından bir kişiyi “Temsilci” olarak seçer. Basın Çalışma Grubu’nun, Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlikle ilişkileri temsilci aracılığıyla gerçekleşir.
3. Basın Çalışma Grubunun görev süresi Yürütme Kurulu ile paraleldir.
4. Basın Çalışma Grubu, üyeliğe alma ve üyelikten çıkarma ile ilgili aldığı grup kararlarını Kent Konseyi Basın’dan Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi aracılığı ile Yürütme Kurulu’na onaylatmak zorundadır. Onay işlemi ilk toplantıya katılanların en az yarıdan bir fazlasının oyuyla gerçekleşir.
5. Kent Konseyi Basın’dan Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi, Basın Çalışma Grubu’nu kendi başkanlığında toplantıya çağırır.
Basın Çalışma Grubu Organları
Madde:8
Çalışma Gruplarının organları şunlardır:
1. Çalışma Grubu Temsilcisi
2. Çalışma Grubu Raportörü
3. Çalışma Grubu Üyeleri
Basın Çalışma Grubu Temsilcisi
Madde 9:
a. Çalışma Grubu Temsilcisi, Çalışma Grubu’nda hiyerarşik bir yapılanmanın başkanı ya da grubun amiri sıfatını taşımaz. Eşitler arasında birinci konumunda olup, diğer üyelerle eşit oy hakkına sahiptir. Ancak eşitlik durumunda temsilcinin oyunun bulunduğu taraf üstün sayılır.
b. Basın Çalışma Grubu Temsilcisinin görev ve yetkileri şunlardır;
1. Esenyurt Kent Konseyi Basın Sorumlusu ve Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, grup çalışmaları hakkında 3 ayda bir yürütme kuruluna bilgi verir. Yürütme kurulunun bilgi talep etmesi halinde çalışmalar hakkında en geç 15 gün içinde yazılı olarak bilgi verir.
2. Basın Çalışma Grubunu temsil eder.
3. Basın Çalışma Grubu Temsilcisi, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde grup üyeleri ve düşüncelerini dikkate alır.
4. Grup çalışmalarının Esenyurt Kent Konseyi’nin hedef ve planlarına uygunluğunu sağlamak ve izlemekle yükümlüdür. Temsilci bu anlamda alınan kararların, hazırlanan projelerin ya da eylem planlarının grup içinde kimler tarafından ve ne zaman uygulanacağına dair işbölümünü yapar, uygulama sonrası geri bildirimi sağlayabilmek için çeşitli göstergeler belirler.
5. Temsilci, üyeler arasındaki iletişimi sağlar. Toplantıları yönetir. Bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili olarak bir sonraki toplantıda üyeleri bilgilendirir. Grup çalışmaları ile ilgili salon düzenlemesi, araç gereç, ekipman, kırtasiye vb. talepler, çalışma grubu kararı ile Temsilci tarafından Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne iletilir.
Çalışma Grubu Raportörü
Madde 10: Basın Çalışma Grubu Raportörünün görev ve sorumlulukları şunlardır:
1. Basın Çalışma Grubu toplantılarını Grup Temsilcisi ve Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.
2. Basın Çalışma Grubu üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini sağlar.
3. Yürütme Kuruluna sunulacak raporları hazırlar.
Çalışma Grubu Üyeleri
Madde 11: Basın Çalışma Grubu’nun üyelerinin tanımı
1. Basın Çalışma Grubu üyeleri, Esenyurt’ta ikamet eden veya ilçede merkezi bulunan basın kuruluşlarında çalışan kişilerden;
2. Aktif çalışıyor olmasa bile ilçede ikamet etmekte olan gazetecilerden,
3. İlçede faaliyet gösteren kamu kurumlarının basın danışmanlarından oluşur,

Basın Çalışma Grubu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 12:
1. Basın Çalışma Grubu toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, Çalışma Grubu’nun proje ve etkinliklerinde görev alır.
2. Çalışma gruplarında, gönüllülük esasına dayalı katılım esastır. Yazılı mazeret bildirmeksizin 3 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Basın Çalışma Grubu kararıyla düşer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 13: Basın Çalışma Grubu; Yürütme kurulunun bilgisi dahilinde toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü uzman kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edebilir.
Madde 14: Basın Çalışma Grubu üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Basın Çalışma Grubu her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.
Madde 15: Basın Çalışma Grubu’nda görev alan üyeler; Genel Sekreterlikten temin edecekleri üye kayıt formunu doldurmalıdır.
Madde 16: Basın Çalışma Grubu Temsilcisi, çalışmalar ve projeler hakkında Basından Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi’ne en fazla 3 ayda bir yazılı olarak bilgi verir.
Madde 17: Basın Çalışma Grubu kararları, oy çokluğu ile alınır.
Üyelikten Ayrılma
Madde 18: Basın Çalışma Grubu üyeliği, üyenin üyelikten yazılı ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Basın Çalışma Grubu Temsilcisine ya da Genel Sekreterliğe yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 19:
1. Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Esenyurt Kent Konseyi Basın Çalışma Grubu Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Çalışma Grubu ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.
2. Çalışma Grubu üyeliğinden çıkarılma kararı; Çalışma Grubu kararı ve bu kararın Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer. Onay ilk Yürütme Kurulu toplantısı katılımcılarının yarısından bir fazlasının oyuyla gerçekleşir.
Yönerge Değişikliği
Madde 20: Esenyurt Kent Konseyi Basın Çalışma Grubu Çalışma Yönergesi, Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Genel Kurula yönerge değişiklik talebinde bulunması ve Genel Kurulun katılımcılarının yarıdan bir fazlasının kabul etmesiyle gerçekleşir.
Yürütme
Madde 21: Bu yönerge hükümlerini Basın Çalışma Grubu yürütür.
Yürürlük
Madde 22: Bu yönerge hükümleri; Esenyurt Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

25 Ocak 2020 3 Okunma
istanbul escort turbanl˝ escort şişli escort şirinevler escort bakırköy escort fındıkzade escort esenyurt escort ataköy escort beylikdüzü escort avcılar escort bahçeşehir escort avcılar escort fatih escort avcılar escort istanbul escort şirinevler escort şirinevler escort istanbul escort esenyurt escort