DİSİPLİN YÖNERGESİ

23 NOLU YÖNERGE
ESENYURT KENT KONSEYİ
DİSİPLİN YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1: Esenyurt Kent Konseyi DİSİPLİN KURULUNUN oluşumunu,organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.
Dayanak
Madde 2: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006
tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent KonseyiYönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 12.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3: Bu Yönergenin uygulanmasında;
• Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan> Esenyurt Belediye Başkanlığı’nı,
• Kent Konseyi: Esenyurt Kent Konseyi’ni,
• Çalışma Grubu:Esenyurt Kent Konseyi tarafından oluşturulan DİSİPLİN KURULU’nu,
• Temsilci:DİSİPLİN KURULU Temsilcisi’ni
• Genel Sekreterlik: Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni
• Yürütme Kurulu: DİSİPLİN KURULU Yönetimini
• Başkanı : DİSİPLİN KURULU Başkanını,
• Başkan Vekili:DİSİPLİN KURULU Başkan Vekilini,

İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Kurulu ve Çalışma Esasları
Disiplin Kurulu
Madde 4 – Disiplin Kurulu 5 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu Asıl üyelerini (yedek üyeler dahil) Kent Konseyi Başkanının önerisi ve Yürütme Kurulunun oy çokluğu ile görevlendirilir. Disiplin Kurulu asıl üyelerinin en az üç tanesi ve yedek üyelerinin en az 2 tanesi hukukçulardan oluşur. 5 kişilik Disiplin Kurulu Asıl üyeleri kendi aralarından toplanarak Başkan, Başkan Vekili, Yazman ve üyeleri seçerler. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
Üyeler çekimser oy kullanamaz. Asil üyenin mazeretli olduğu durumlarda yedek üyeler
sırasına göre çağrılır.
Disiplin olayı vuku bulduğunda ilgili birim başkanı olayı tutanakla Kent Konseyi Yürütme Kuruluna gönderilmek üzere Genel Sekreter’e iletir.
Yürütme Kurulu gerek gördüğünde oy çokluğu alacağı karar ile Disiplin Kuruluna sevk edilmek üzere tutanağı Genel Sekretere havale eder.
Genel Sekreter konuyu Disiplin Kuruluna iletir. Alınan Disiplin Kurulu Kararı,
Yürütme Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, 10 (on) iş günü içerisinde sonucu karşı tarafa
yazılı olarak bildirilir.
Disiplin Kurulu üyeleri, birinci derecede akrabaları ile ilişkin kararlarda üye sıfatıyla görev yapamazlar. Yerine yedek üyeler çağrılır.
Savunma Hakkı
Madde 5- Disiplin Kuruluna sevk edilen kişiden konuyla ilgili savunması alınır.
Kişi isteği kendisine bildirildikten sonra yazılı olarak savunma vermek veya sözlü savunmasının yazıldığı tutanağın altını imzalamakla yükümlüdür. Yazılı savunma
vermekten veya imzadan kaçınan kişinin durumu, tanıklar huzurunda tutanağa bağlanır ve
Disiplin Kurulu Başkanı ve tanıklar tarafından imzalanır.
Uygulama
Madde 6- Temel ilke, Esenyurt Kent Konseyinde kuralların ve yaptırımların tüm üye ve yöneticiler için eşit ve ayrım yapmadan uygulanmasıdır.
Esenyurt Kent Konseyi disiplin kuralları ve ceza yöntemleri; kanunlar, yönetmelikler, yönergeler, sözleşmeleri ve genel çalışma prensiplerine uyumlu olmalıdır. Disiplin cezaları Disiplin Kurulu kararıyla yazılı olarak verilir.
Disiplin Hükümlerinin İşleyişi
Madde 7- Birim Başkanı, vuku bulan olaya ilişkin gerekli ilk incelemeyi yapar. Davranışın
belirtilen durumlara uyup uymadığını kontrol eder. Belirtilen ve disiplin cezası gerektiren
konulardan herhangi birinin varlığı söz konusu ise, “Olay Tutanağı”nın düzenlenmesini takip
eder. Bu tutanak, Birim Başkanı tarafından olayın meydana gelmesinden veya
öğrenilmesinden sonra ve en geç yedi işgünü içinde Genel Sekretere ulaştırılır. Tutanak açık bir şekilde, yorum yapılmadan sadece olayı anlatıcı bir tarzda düzenlenmelidir. Yürütme Kuruluna Genel Sekreter tarafından iletilen konu Yürütme Kurulunun oy çokluğu alacağı karar ile Disiplin Kuruluna iletir.
Disiplin Kurulu, kişinin savunmasını ve/veya iki şahidin yazılı ifadesini alır, uygulanacak
yaptırım konusunda karar verir. Disiplin cezası verilmesi doğrultusunda alınan kararlar, uyarı
cezası, geçici uzaklaştırma cezası veya kesin uzaklaştırma cezası Yürütme Kurulunun
onayı ile yazılı olarak ilgili kişiye bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Cezaları ve Uygulama Esasları

Disiplin Cezaları
Madde 8- Disiplin cezaları şunlardır;
1. Uyarı Cezası, kişinin görev ve davranışlarındaki hataları ile geliştirilmesi istenen hususların yazılı olarak kendisine bildirilmesidir. kişinin vazifesini dikkate davettir, .
2. Geçici uzaklaştırma cezası, kişinin yerine getirdiği görev ve yaptığı davranışlarının Geçici uzaklaştırmayı gerektirecek kadar kusurlu görüldüğünü yazılı olarak bildirmektir. Geçici uzaklaştırma cezası en fazla altı ay boyunca Kent Konseyinin hiçbir organında görev vermeme ve Kent Konseyinin toplantılarına katılmama şeklinde uygulanabilir. Kent Konseyinin görev süresi içerisinde iki defa geçici uzaklaştırma cezası alan kişinin cezası kesin uzaklaştırmaya dönüşür.
3. Kesin Uzaklaştırma Cezası, kişinin Kent Konseyinde bulunduğu görev ve üyelikten kesin olarak ihraç edilmesidir. Kesin Uzaklaştırma Cezası alan kişi Kent Konseyinin görev süresi boyunca herhangi bir görevden bulunamaz.
Disiplin Cezasını Gerektiren Tutum Ve Davranışlar
Madde 9- Esenyurt Kent Konseyi Disiplin Kurulu kişinin Disiplin Cezasını aşağıdaki hallerden verebilir
1. Talep ettiği görev ile ilgili olarak vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek yanıltması
2. Kent Konseyi organlarından görev alanların yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.
3. Cinsel tacizde bulunması.
4. Kent Konseyi organlarından görev alanların yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut sataşması veya hareket etmesi.
5. Kent Konseyi organlarından görev alanların güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
6. Haklı nedenlere dayanacak şekilde mazeret bildirmeden veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına üç toplantıya devam etmemesi.
7. Yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
8. Kendi isteği veya savsaması yüzünden çalışma güvenliğini tehlikeye düşürmesi,
9. Esenyurt Kent Konseyi tarafından kullanılan araç ve gereçlere bilerek ve kasten zarar vernesi

Disiplin Kurulunun Ceza Takdirinde Dikkat Edeceği Hususlar
Madde 10-
Eylemin işleyiş biçimi, kullanılan araçlar, eylemin işlendiği zaman ve yer, eylemin konus, eylem ve değeri, meydana gelen zararın ve tehlikenin ağırlığı, eylemi yapanın kast ve taksire dayalı kusurunun ağırlığı, eylemi yapanın güttüğü amaç göz önüne alınarak ceza belirlenir.
Ceza almayı gerektiren kusurlu davranışların tespiti sonucunda uygulanacak olan yaptırımın türü, Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilerek somut olaydaki kişinin kusuru ve olayın mahiyeti göz önüne alınarak bir alt veya bir üst ceza olarak uygulanabilir.
Yukarıda yazılanlar dışında kanunlarda, yönetmeliklerde veya Esenyurt Kent Konseyi yönergelerinde, “suç” ya da “kusur” olarak tanımlanan eylemlerden birini yapmak, bu davranış veya eylemin cezasız kalmasını gerektirmez.
Bu tür durumlarda söz konusu eylem yukarıda belirtilen kusurlu eylemlerden hangisine yakın veya benzer ise o eyleme uygulanan cezaya karar verilir.
Disiplin Cezalarının Tebliği
Madde 11- Disiplin cezaları Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından yazılı olarak, ilgili kişiye tebliğ edilir. Kişinin yazıyı almak istememesi halinde bu durum bir tutanakla tespit edilir, bildirimi posta ile adresine yapılır.
Psikolojik Taciz
Madde 12- Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre kişinin aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik taciz disiplin suçu oluşturur.
Madde 13 – Disiplin cezasını gerektiren hallerde, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren onbeş içinde, disiplin soruşturmasına başlanması zorunludur.
Belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı veya disiplin cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren, nihayet bir yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Yürürlük
Madde 14- Bu Yönerge Yürütme Kurulu onay tarihi itibari ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15- Bu Yönerge hükümlerini, Yürütme Kurulu yürütür.