EMEK KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

22 NOLU YÖNERGE
ESENYURT KENT KONSEYİ
EMEK KURULU ÇALIŞMA
YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1:Esenyurt Kent Konseyi EMEK KURULU Çalışma Grubu oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.
Dayanak
Madde 2: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 12. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3: Bu Yönergenin uygulanmasında;
1. Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Esenyurt Belediye Başkanlığı’nı,
2. Kent Konseyi: Esenyurt’taki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizması olan Esenyurt Kent Konseyi’ni,
3. Emek Kurulu: Esenyurt Kent Konseyi tarafından oluşturulan Gönüllü Emek Kurulu’nun Grubu’nu,
4. Temsilci: Emek Kurulu Grubu’nu temsil eden Çalışma Grubu Temsilcisi’ni
5. Genel Sekreterlik: Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni
6. Yürütme Kurulu: Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu
7. Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Emek Kurulu Grubu’nun Tanımı, Amacı, Oluşumu ve Organları

İlkeleri.
Madde 4- Kent konseyinin amaçları arasında yer alan Emek dünyası ile ilgili veriler toplamak, emek dünyasının sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerilerin de bulunmak.
Amaçları:
Madde 5- Esenyurt ilçemiz İstanbul İlimizin en önemli sanayi kentlerin den birisi olması dolayısı ile Esenyurt emek ağırlıklı bir kenttir. Kentimizin kültürel, sosyal ve ekonomik yapısını ağırlıklı olarak işçi ve emekçiler belirlemektedir. Emekçilerin üretim ilişkileri içerisin de yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolları için sürdürdükleri çabalar doğrudan kentin dokusuna etki eden unsurlardır. Bu nedenle emek dünyasının sorunları belediyemizin dikkatlice izlemesi ve analiz etmesi çözüm önerileri sunması gereken bir husustur.
Bu nedenledir ki Emek komisyonu kentimizin emek dünyasına dair çalışmalar sürdürmekle sorumludur.
Kentimizde emekçilerin çalışma alanların da karşılaştıkları zorluklar ve sorunların derin analizinin yapılması için çeşitli çalıştaylar, paneller, seminerler, formlar, eğitim ,etkinlik ve toplantılar organize etmekle sorumludur.
Bu organizasyonlardan elde edilen verileri derlemek ve çözüm odaklı öneriler sunmak emek komisyonumuzun asli görevleri arasında yer almaktadır.
Bir emekçinin evinden işine gidene kadar kent’ten beklentilerini, barınma aşamasında, sağlık ihtiyaçlarını karşılamada kent’ten beklentilerini, ailesinin eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını karşılarkenki ihtiyaçlarını belirlemek ve olası çözümler sunmak emek komisyonun görevleri arasın da yer almaktadır.
Yine emekçilerin sosyal yaşam alanları ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi taleplerin oluşturulması ve elbet de çözümler sunulması da emek komisyonun asli görevleri arasında yer almaktadır.
Başta çalışanlar olmak üzere ,iş koşullarında yaşadıkları sorunlar ,sıkıntılar,çalışma saatleri içerisinde ,iş güvenliği ve işçi sağlığı,insanca yaşanabilir bir üçret alabilmelerine kadar tüm sorunları tespit edip, aynı zamanda çözüm önerileri sunmak Emek Kurulunun başlıca görevleri arasındadır.
Oluşumu
Madde 6:EMEK KURULU Yürütme Kurulu en az 10 kişiden oluşur. Yaptıkları çalışmaları kendi grup toplantılarında görüşerek nihai rapor haline getirir Oluşturulan bu rapor Yürütme Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe iletilir.
Madde 7:Emek Kurulu nun oluşumu aşağıdaki şekildedir;
1. Emek Kurulu nun oluşturulması yürütme kurulunun yetkisi dâhilindedir.
2. Emek Kurulunda yer alacak kişiler Yürütme Kurulu tarafından yapılacak ilk toplantıda katılımcıların en az yarısından bir fazlasının oyuyla belirlenir. Kurulun sözcülüğünü ilk seçimlere kadar kent konseyi tarafından belirlenmiş Emek Kurulu başkanı yapar.Kurul ilk toplantısında kendi içerisinden bir genel sekreter seçer.
3. Emek Kurulu nun görev süresi Yürütme Kurulu ile paraleldir.
4. Emek Kurulu, üyeliğe alma ve üyelikten çıkarma ile ilgili aldığı grup kararlarını Kent Konseyi Emek Kurulundan Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi aracılığı ile Yürütme Kurulu’na onaylatmak zorundadır. Onay işlemi ilk toplantıya katılanların en az yarıdan bir fazlasının oyuyla gerçekleşir.
5. Kent Konseyi Emek Kurulundan Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi, Emek Kurulu’nu kendi başkanlığında toplantıya çağırır.
Emek Kurulu Organları
Madde:8
Çalışma Gruplarının organları şunlardır:
1. Çalışma Grubu temsilcisi
2. Çalışma Grubu genel sekreteri
3. Çalışma grubu Üyeleri
4. Çalışma Grubu danışma kurulu
Basın Çalışma Grubu Temsilcisi
Madde 9:
1. Çalışma Grubu Temsilcisi, Çalışma Grubu’nda hiyerarşik bir yapılanmanın başkanı ya da grubun amiri sıfatını taşımaz. Eşitler arasında birinci konumunda olup, diğer üyelerle eşit oy hakkına sahiptir. Ancak eşitlik durumunda temsilcinin oyunun bulunduğu taraf üstün sayılır.
2. Emek Kurulu Çalışma Grubu Temsilcisinin görev ve yetkileri şunlardır;
• Esenyurt Kent Konseyi Emek Kurulu ve Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, grup çalışmaları hakkında 3 ayda bir yürütme kuruluna bilgi verir. Yürütme kurulunun bilgi talep etmesi halinde çalışmalar hakkında en geç 15 gün içinde yazılı olarak bilgi verir.
• Emek Kurulunu temsil eder.
• Emek Kurulu Temsilcisi, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde grup üyelerini ve düşüncelerini dikkate alır.
• Grup çalışmalarının Esenyurt Kent Konseyi’nin hedef ve planlarına uygunluğunu sağlamak ve izlemekle yükümlüdür. Temsilci bu anlamda alınan kararların, hazırlanan projelerin ya da eylem planlarının grup içinde kimler tarafından ve ne zaman uygulanacağına dair işbölümünü yapar, uygulama sonrası geri bildirimi sağlayabilmek için çeşitli göstergeler belirler.
• Temsilci, üyeler arasındaki iletişimi sağlar. Toplantıları yönetir. Bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili olarak bir sonraki toplantıda üyeleri bilgilendirir. Grup çalışmaları ile ilgili salon düzenlemesi, araç gereç, ekipman, kırtasiye vb. talepler, çalışma grubu kararı ile Temsilci tarafından Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne iletilir.
Çalışma Grubu Genel Sekreter
Madde 10:Genel sekreterin görev ve sorumlulukları şunlardır:
1. Emek Kurulunun toplantılarını Grup Temsilcisi ve Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.
2. Emek Kurulunun üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini sağlar.
3. Yürütme Kuruluna sunulacak raporları hazırlar.
Çalışma Grubu Üyeleri
Madde 11:Emek Kurulu üyelerinin tanımı
1. Emek Kurulu üyeleri, Esenyurt’ta ikamet eden veya ilçede merkezi bulunan veya etkili olan sendika,işyeri temsilcilerinden
2. Aktif çalışıyor olmasa bile ilçede ikamet etmekte olan sendika ve işyeri temsilcilerinden
3. İlçede faaliyet gösteren emek kuruluşlarından oluşur.
Emek KuruluÜyelerinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 12:
1. Emek Kurulu toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, Çalışma Grubu’nun proje ve etkinliklerinde görev alır.
2. Çalışma gruplarında, gönüllülük esasına dayalı katılım esastır. Yazılı mazeret bildirmeksizin 3 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.
Madde 13:
Danışma Kurulu üyeleri
Danışma kurulu bölgemizde bulunan tüm sendikalar,işyeri temsilcileri ve emek komisyonu bulunan kurumlardan oluşur.Emek Kurulunun uygun gördüğü periyotta toplanır.Emek Kuruluna tavsiye,öneri ve projeler sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 14:Emek Kurulu; Yürütme kurulunun bilgisi dahilinde toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü uzman kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edebilir..
Madde 15:Emek Kurulu’nda görev alan üyeler; Genel Sekreterlikten temin edecekleri üye kayıt formunu doldurmalıdır.
Madde 16:Emek Kurulu kararları, oy çokluğu ile alınır.
Üyelikten Ayrılma
Madde 17:Emek Kurulu üyeliği, üyenin üyelikten yazılı ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Emek Kurulu Temsilcisine ya da Genel Sekreterliğe yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 18:
1. Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Esenyurt Kent Konseyi Emek Kurulu Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Çalışma Grubu ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.
2. Çalışma Grubu üyeliğinden çıkarılma kararı; Çalışma Grubu kararı ve bu kararın Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer. Onay ilk Yürütme Kurulu toplantısı katılımcılarının yarısından bir fazlasının oyuyla gerçekleşir.
Yönerge Değişikliği
Madde 19:Esenyurt Kent Konseyi Emek Kurulu Çalışma Yönergesi, Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Genel Kurula yönerge değişiklik talebinde bulunması ve Genel Kurulun katılımcılarının yarıdan bir fazlasının kabul etmesiyle gerçekleşir.
Yürütme
Madde 20: Bu yönerge hükümlerini Emek Kurulu yürütür.
Yürürlük
Madde 21: Bu yönerge hükümleri; Esenyurt Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.