ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ

25 NOLU YÖNERGE
ESENYURT KENT KONSEYİ
ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1: Esenyurt Kent Konseyi Engelliler Meclisi Çalışma Grubu oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.
Dayanak
Madde 2: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 12. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3: Bu Yönergenin uygulanmasında;
1. Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Esenyurt Belediye Başkanlığı’nı,
2. Kent Konseyi: Esenyurt’taki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehricilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizması olan Esenyurt Kent Konseyini,
3. Engelliler Meclisi Çalışma Grubu: Esenyurt Kent Konseyi tarafından oluşturulan Engelliler Meclisi Çalışma Grubu
4. Temsilci: Engelliler Çalışma Grubu’nu temsil eden Çalışma Grubu Temsilcisini
5. Genel Sekreterlik: Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni
6. Yürütme Kurulu: Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu
7. Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Engelliler Meclisi Çalışma Grubu Tanımı, Amacı, Oluşumu ve Organları

Tanımı
Madde 4: Kent Konseyi Engelliler Meclisi Çalışma Grubu; görevleri arasına giren engelli bireylere yönelik projeler üretmek ve uygulamak amacıyla çalışmalar yapmak üzere gönüllülerden oluşan, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı bir yapıdır.
Amaç
Madde 5: Engelliler Meclisi Çalışma Grubu’nun amacı,
Engelliler Meclisi Çalışma Grubu Esenyurt hemşericiliğini ön planda tutarak ilçe sınırları içerisinde hayatlarını sürdüren zihinsel, fiziksel, görme, işitme, otizm, down gibi kısacası tüm yetersizlik (engelli) gruplarına Esenyurt Kent Konseyi Engelliler Meclisi Çalışma Grubu olarak din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin hizmet sunar.
Esenyurt Kent Konseyi Engelliler Meclisi Çalışma Grubu; tüm yetersizlik gruplarının eğitim, sosyal ve hukuki haklarını takip eder oluşabilecek sorunlara karşı ailelere rehberlik ve danışmanlık eder. Ayrıca yetersizliği bulunan bireylerin iş ve istihdam konularını çalışma alanı kapsamında görür. Hastanelerde tedavi ve sağlık raporları ile ilgili süreçlerde rehberlik ve danışmanlık eder.
Tüm özel çocuklar ve aileleri için;
• 21 Mart Down Sendromlular Günü
• 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü
• Her yıl mayıs ayında Engelliler Haftası
• 3 Aralık Dünya Engelliler Günü gibi takvimlerde sosyal etkinlikler, sosyal faaliyetler, fuarlar; düzenler, yürütür, eğitimler ve seminerler düzenler. Konu kapsamındaki etkinliklerin başka kurumlarca düzenlenmesi halinde katılım gösterir.
Tüm yetersizlik gruplarının sosyalleşmesi için dans, folklor, mehteran ve müzik alanlarında eğitim kursları açar. Özel çocukların sosyalleşmesi ve topluma entegre olabilmeleri için engelliler parkı, kültür merkezi, iş uygula okulu, sınıf ortamı, trafik uygulamaları, ulaşım ve yatılı bakım merkezi gibi kısa ve uzun vadeli eğitim programları veya projeleri yürütür. Çocukların el emeği tasarımları ile sergiler açar. Atölyeler kurarak gençlerin istihdam sağlamasına olanak tanır. Gerek eğitim gerekse burs desteği konusunda çalışmalar yürütür.
Ailelerin çocuklara daha faydalı olabilmeleri için psikolojik destek almalarına imkan sağlar. Aile eğitimleri ve seminerleri düzenler. Onlara sosyal haklarının korunması için rehberlik eder. Ayrıca özel çocuklarımızın nitelikli eğitim almaları için öğretmenlere yönelik eğitici kurslar açar. Sporun faaliyetleri olarak futbol, basketbol, yüzme, koşu ve tenis gibi spor alanlarında müsabakalar ve yarışmalar düzenler.
Oluşumu
Madde 6: Engelli Çalışma Grubu en az 5 en fazla 30 kişiden oluşur. Yaptıkları çalışmaları kendi grup toplantılarında görüşerek nihai rapor haline getirir. Oluşturulan bu rapor Yürütme Kurulu’na sunulmak üzere Genel Sekreterliğe iletilir.
Madde 7: Engelliler Meclisi Çalışma Grubu’nun oluşumu aşağıdaki şekildedir;
1. Engelliler Meclisi Çalışma Grubu’nun oluşturulması yürütme kurulunun yetkisi dâhilindedir.
2. Engelliler Meclisi Çalışma Grubu’nda yer alacak kişiler Yürütme Kurulu tarafından yapılacak ilk toplantıda katılımcıların en az yarısından bir fazlasının oyuyla belirlenir. Engelliler Meclisi Çalışma grubu aralarından bir kişiyi Temsilci olarak seçer. Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlikle ilişkileri temsilcisi aracılığıyla gerçekleşir.
3. Engelliler Meclisi Çalışma Grubunun görev süresi Yürütme Kurulu ile paraleldir.
4. Engelliler Meclisi Çalışma Grubu, üyeliğe alma ve üyelikten çıkarma ile ilgili aldığı grup kararlarını Meclis sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi aracılığı ile Yürütme Kuruluna onaylatmak zorundadır. Onay işlemi ilk toplantıya katılanların en az yarıdan bir fazlasının oyuyla gerçekleşir.
5. Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi, Engelliler Meclisi Çalışma Grubu’nu kendi başkanlığında toplantıya çağırabilir.
Çalışma Grubu Organları
Madde:8
Çalışma Gruplarının organları şunlardır:
1. Engelliler Meclisi Çalışma Grubu Temsilcisi
2. Engelliler Meclisi Çalışma Grubu Raportörü
3. Engelliler Meclisi Çalışma Grubu Üyeleri
Engelliler Meclisi Çalışma Grubu Temsilcisi
Madde 9:
a. Engelliler Meclisi Çalışma Grubu Temsilcisi, Çalışma Grubunda hiyerarşik bir yapılanmanın başkanı ya da grubun amiri sıfatını taşımaz. Eşitler arasında birinci konumunda olup, diğer üyelerle eşit oy hakkına sahiptir. Ancak eşitlik durumunda temsilcinin oyunun bulunduğu taraf üstün sayılır.
b. Engelliler Meclisi Çalışma Grubu Temsilcisinin görev ve yetkileri şunlardır;
1. Esenyurt Kent Konseyi Engelliler Meclisi Sorumlusu ve Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, grup çalışmaları hakkında 3 ayda bir yürütme kuruluna bilgi verir. Yürütme kurulunun bilgi talep etmesi halinde çalışmalar hakkında en geç 15 gün içinde yazılı olarak bilgi verir.
2. Engelliler Meclisi Çalışma Grubunu temsil eder.
3. Engelliler Meclisi Çalışma Grubu Temsilcisi, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde grup üyeleri ve düşüncelerini dikkate alır.
4. Grup çalışmalarının Esenyurt Kent Konseyi’nin hedef ve planlarına uygunluğunu sağlamak ve izlemekle yükümlüdür. Temsilci bu anlamda alınan kararların, hazırlanan projelerin ya da eylem planlarının grup içinde kimler tarafından ve ne zaman uygulanacağına dair işbölümünü yapar, uygulama sonrası geri bildirimi sağlayabilmek için çeşitli göstergeler belirler.
5. Temsilci, üyeler arasındaki iletişimi sağlar. Toplantıları yönetir. Bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili olarak bir sonraki toplantıda üyeleri bilgilendirir. Grup çalışmaları ile ilgili salon düzenlemesi, araç gereç, ekipman, kırtasiye vb. talepler, çalışma grubu kararı ile Temsilci tarafından Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne iletilir.
Engelliler Meclisi Çalışma Grubu Raportörü
Madde 10: Engelliler Meclisi Çalışma Grubu Raportörünün görev ve sorumlulukları şunlardır:
1. Engelliler Meclisi Çalışma Grubu toplantılarını Grup Temsilcisi ve Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.
2. Engelliler Meclisi Çalışma Grubu üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini sağlar.
3. Yürütme Kuruluna sunulacak raporları hazırlar.
Engelliler Meclisi Çalışma Grubu Üyeleri
Madde 11:
1. Esenyurt sınırları içerisinde engellilere yönelik alanında faaliyet yürüten kamu, kurum, kuruluş ve kişilerden oluşur.
2. Bu kişiler engelli veya engelli ailelerinden seçilir.
3. İlçe sınırları içinde bulunan engellilere hitap eden sivil toplum kuruluşları yer alır.
Engelliler Meclisi Çalışma Grubunun Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 12:
1. Engelliler Meclisi Çalışma Grubu üyeleri, çalışma grubu toplantılarına iştirak eder,
2. Engelliler Meclisi Çalışma Grubu toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, çalışma grubunun proje ve etkinliklerinde görev alır.
3. Engelliler Meclisi Çalışma gruplarında, gönüllülük esasına dayalı katılım esastır. Yazılı mazeret bildirmeksizin 3 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Çalışma grubu kararıyla düşer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 13: Engelliler Meclisi Çalışma Grubu; Yürütme kurulunun bilgisi dahilinde toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü uzman kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edebilir.
Madde 14: Engelliler Meclisi Çalışma Grubu üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Çalışma Grubu her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.
Madde 15: Engelliler Meclisi Çalışma Grubun da görev alan üyeler; Genel Sekreterlikten temin edecekleri üye kayıt formunu doldurmalıdır.
Madde 16: Engelliler Meclisi Çalışma Grubu Temsilcisi, çalışmalar ve projeler hakkında Engeliler Meclisi’nden Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesine en fazla 3 ayda bir yazılı olarak bilgi verir.
Madde 17: Engelliler Meclisi Çalışma grubu kararları, oy çokluğu ile alınır.
Üyelikten Ayrılma
Madde 18: Engelliler Meclisi Çalışma Grubu üyeliği, üyenin üyelikten yazılı ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Çalışma Grubu Temsilcisine ya da Genel Sekreterliğe yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 19:
1. Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Esenyurt Kent Konsey Engelliler Meclisi Çalışma Grubu Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Çalışma Grubu ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.
2. Engelliler Meclisi Çalışma Grubu üyeliğinden çıkarılma kararı; Çalışma Grubu kararı ve bu kararın Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer. Onay ilk Yürütme Kurulu toplantısı katılımcılarının yarısından bir fazlasının oyuyla gerçekleşir.
Yönerge Değişikliği
Madde 20: Esenyurt Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalışma Yönergesi, Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Genel Kurula yönerge değişiklik talebinde bulunması ve Engelliler Meclisi Genel Kurulun katılımcılarının yarıdan bir fazlasının kabul etmesiyle gerçekleşir.
Yürütme
Madde 21: Bu yönerge hükümlerini Engelliler Meclisi Grubu yürütür.
Yürürlük
Madde 22: Bu yönerge hükümleri; Esenyurt Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.
Engelliler Meclisinin Mali Yapısı
Madde 23
Esenyurt Kent Konseyi Engelliler Meclisi yapılacak olan faaliyet ve çalışmalarla ilgili tahmini bütçe çalışması yapar. Teklifler alarak Kent Konseyi’nin onayına sunar.
Madde 24

Esenyurt Kent Konseyi bütçesi Esenyurt Belediye bütçesinden karşılanır. Engelliler Meclisi bütçesi de Kent Konseyleri bütçesinden karşılanır.