ESENYURT KENT KONSEYİ İÇ YÖNERGESİ

ESENYURT KENT KONSEYİ İÇ YÖNERGESİ

 

  Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 Amaç
Madde 1 – Bu Yönerge; Esenyurt  kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık,  sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmak ve sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir kent yaratma amacı ile Esenyurt  kenti sorunlarını ele almak, yerel yönetimlere ve karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamak, kentin kalkınma, gelişim ,yerel demokrasinin gelişim ve yerleşimine katkıda bulunmak üzere hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönerge; Esenyurt  Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde
Esenyurt Kent Konseyinin yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönerge; 3.7.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi,
08.10.2006 tarihli resmi gazetelerde yayınlanan Kent Konseyi yönetmeliği ve bu yönetmeliğe
dair 06.06.2009 tarihli değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönergenin uygulanmasında;
a)Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Esenyurt Belediyesini

 1. b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek
  kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas  olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını, Esenyurt Kent Konseyini
  c)Meclisler ve çalışma gurupları: meclisler kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,
  d) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21. yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28. bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını
  e) Yönetişim: Saydamlık, hesap verilebilirlik, katılım çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik
  gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
  f) YG21: Yerel Gündem 21’i ifade eder.

 

İkinci Bölüm
Oluşumu, Görevleri ve Çalışma ilkeleri

Kent Konseyinin Oluşumu
Madde 5 –

 1. Kent Konseyi bu yönergenin, 8 inci maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.
 2. Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.
 3. Divan kurulunun görev süresi Genel Kurul süresi kadardır,

Kent konseyinin görevleri
 Madde 6 – Kent konseyinin görevleri;
a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak
c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
d) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
e) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve
geliştirmek,
 f) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
g) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
h) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
i) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin, emeklilerin toplumsal yaşamdaki
etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
 j) Kent yönetiminde saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
 k) Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere belediyeye
gönderilmesini sağlamaktır.
Çalışma ilkeleri
Madde 7 – Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.
a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, etkin katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
 b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun
korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, kentin çıkarları gerçekçi bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

Üçüncü Bölüm
                              Kent Konseyi Üyeliği ve Organları
Kent Konseyi Üyeliği
Madde 8 – Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
a) Esenyurt Kaymakamı veya temsilcisi,
b) EsenyurtBelediye Başkanı veya temsilcisi

 1. c) Sayısı 10’u geçmemek üzere Esenyurt Kaymakamlığı tarafından belirlenen kamu kurum temsilcileri
 2. d)Esenyurt sınırları içerisindeki mahallelerden Esenyurt Belediye Başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,
  e) Esenyurt İlçe örgüt veya teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
  f) Esenyurt Üniversitelerden bir temsilci,
  g) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri
   h) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisinin katılımından oluşur.
  Organları
  Madde 9 – 
  Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:
  a) Genel Kurul
  b) Yürütme Kurulu
  c) Meclisler ve çalışma grupları
  d) Kent konseyi başkanı

Genel kurul
Madde 10 –

 1. Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
 2. Genel Kurul başkan, yürütme kurulunu ve iki yazman üye seçer.
 3. Genel Kurula Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme  kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder,
 4. Genel Kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.
 5. Genel Kurul; çalışma gruplarından ve meclislerden gelen önerileri görüşerek karara bağlar veya tekrar görüşülmek üzere çalışma gruplarına ve meclislere gönderebilir.

Yürütme kurulu
Madde 11 –

 1. Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen 30 asil ve 15 yedek kişi ile meclisler, çalışma grubu başkanları (veya başkanların katılamadıkları toplantılarda ilgili meclisler ve çalışma gruplarınca belirlenen vekilleri) ve genel sekreterden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi veya en yaşlı üyenin kabul etmemesi halinde yürütme kurulunun kendi  içinden seçeceği üye başkanlık eder.
 2. Yürütme Kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.
 3. Kent Konseyi bütçesini hazırlar ve genel kurula sunar.
 4. Çalışma grupları ve meclisler arasında eşgüdümü sağlar.
 5. Yürütme Kurulu, zorunlu sebepler dolayısıyla Genel Kurul’un toplanamadığı hallerde, ivedi konularda karar alabilir.
 6. Kent Konseyinin bütçesini görüşerek karara bağlar

Kent Konseyi Başkanı
Madde 11/A –

 1. Kent Konseyi genel kurulu tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev
  süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
 2. Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci
  oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur yapılır. Üçüncü oylamada en çok oy alan aday, başkan seçilmiş olur.
 3. Genel Kurul da başkan ve yürütme kurulu üyelerinin seçimi genel kurul üyelerinin görüşleri alınarak açık oylama ve açık sayım yöntemi ile yapılır.
 4. Kent Konseyi Başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde
  tamamlanır.
 5. Kent Konseyi Başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi veya kendi içinden seçtiği üye vekalet eder
 6. Kent Konseyini temsil eder.

 

Meclisler ve Çalışma Grupları
Madde 12 –

 1. Kent Konseyi yürütme kurulu, görev alanına giren konularda meclisler ve çalışma grupları oluşturabilir. Meclisler ve çalışma gruplarının yeniden oluşturulması yönerge değişikliği gerektirir, ancak Kent Konseyi Yürütme Kurulu geçici ortak çalışma komisyonları ve öneri üzerine alt çalışma grupları oluşturabilir. Yürütme kurulu ihtiyaç halinde yeni çalışma grupları oluşturarak ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurula sunar.
 2. Meclislerin ve çalışma gruplarının belirlenen görev alanları içinde, özgürce gündem belirleme ve çalışmaları esastır, ancak Esenyurt’un öncelikli gündemi üzerinde yoğunlaşacak şekilde çalışma programlarını belirlemeleri gerekir.
 3. Bu yönerge ile belirlenen meclisler ve çalışma grupları:
 4. Emekliler Meclisi,
 5. Engelliler Meclisi,
 6. Kadın Meclisi,
 7. Eğitim Çalışma Grubu,
 8. Gençlik ve Spor Çalışma Grubu,
 9. Kültür ve Sanat Çalışma Grubu,
 10. Meclislerin ve çalışma gruplarının üyelik ve çalışma usul ve esasları Genel Kurulca
 11. Kent Konseyinde meclisler ve çalışma grupları; kurum ve kuruluş temsilcileri ile kent içinde yaşayan her kesimden kişinin bireysel katılımını da öngören bir yapıdır. Birbirini izleyen üç  toplantıya katılanlar meclis veya çalışma grubunun önerisi ile bilgi formunu doldurup Genel Sekreterliğe başvurarak bireysel katılımcı olabilirler. Üyeler ve bireysel katılımcılar en fazla iki meclis veya iki çalışma grubunda yer alabilirler ve bir defa meclis veya çalışma grubunu değiştirebilirler. Meclislerin ve çalışma gruplarının toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini
  izleyen üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Mazeretler sağlık sorunu veya yurt dışı görevlendirme bağlamında en fazla üç ay süre için kabul edilir. Mazeretin yazılı olarak Kent Konseyi Genel Sekreterliğine bildirilmesi gerekir. İstifa eden üye bir yıl süreyle tekrar üye olamaz, bir yıl sonra tekrar üye olmak istediğinde meclis veya çalışma grubunun kararı gerekir.
  Kurum ve kuruluş temsilcisi üyelerin devamsızlıkları halinde yeni bir temsilci belirlenmesi istenir.
 12. Meclisler ve çalışma grupları kendi aralarından seçecekleri bir başkan, bir başkan vekili ve bir veya iki sekreterden oluşan başkanlık divanı tarafından yönetilir. Meclisler ve çalışma gruplarının başkanlık divanı, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun seçileceği her genel kurul toplantısı tarihinden önce seçilir. Meclisler ve çalışma gruplarının başkanları (veya başkanların katılamadıkları toplantılarda ilgili meclisler ve çalışma gruplarınca belirlenen vekilleri), aynı zamanda Kent Konseyi Genel Kurul ve Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yaparlar. Meclisler
  ve çalışma grupları, Kent Konseyinde veya Kent Konseyi Başkanı tarafından belirlenen başka bir yerde bir yılda en az 4 (dört) toplantı yapmak zorundadır. Meclisler ve çalışma grupları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır, Kent Konseyi Başkanı tarafından doğrudan veya üye tam sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir, toplantıya
  katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Toplantı gündemiyle ilgili tarafların bir araya getirilmeleri sağlanır. Bir toplantıda sonuçlanmayan konular daha sonraki toplantılarda tekrar gündeme alınabilir. Kent Konseyi Yürütme Kurulunca oluşturulan geçici ortak çalışma komisyonları ve alt çalışma grupları da aynı şekilde kendi aralarından seçecekleri başkanlık divanı tarafından yönetilir.
 • Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşler, Kent Konseyi Yürütme Kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili Belediye Meclislerine sunulur. Meclisler ve çalışma gruplarının Kent Konseyi adına yapacakları çalışmalar, basın açıklamaları, etkinlikler ve ziyaretler Kent Konseyi Yürütme Kurulunda kabul edildikten sonra yapılır.

 

 

 

                                                  Dördüncü Bölüm
Çeşitli ve Son Hükümler

Toplantı ve görüşme usulü
Madde 13 –

 • Kent Konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda
  üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile  karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
 • Genel Kurul, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

Görüşlerin ilanı
Madde 14 –
Kent konseyi genel kurulunca ve Yürütme Kurulunca oluşturulan görüşler Belediye Meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra Belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.
Genel Sekreterlik
Madde 14

 • Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday
  arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.
 • Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini
  koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
 • Genel sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur

Sekreterya Hizmetleri
Madde 15 –

 • Kent Konseyinin sekreterya hizmetleri, Esenyurt Belediyesi tarafından önerilecek ve
  Yürütme Kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.
 • Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.

Yönerge çıkarma
 Madde 16 –  Genel Kurulu Kent Konseyi Yönetmeliğine aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir.
Kent Konseyinin Mali Yapısı
Madde 16/
Esenyurt Belediyesi  Kent Konseyine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapabilir ve destek sağlayabilir.
Yürürlük
 Madde 17 – Bu yönerge Kent Konseyi Genel Kurulunda kabulünden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
 Madde 18 – Bu Yönerge hükümleri yürütme kurulu ve genel sekreter tarafından yürütülür.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın