• TurkishEnglish

ESENYURT KENT KONSEYİ KENTLEŞME VE ÇEVRE BİLİNCİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ

8 NOLU YÖNERGE
ESENYURT KENT KONSEYİ KENTLEŞME VE ÇEVRE BİLİNCİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1: Esenyurt Kent Konseyi Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.
Dayanak
Madde 2: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 12. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3: Bu Yönergenin uygulanmasında;
1. Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Esenyurt Belediye Başkanlığı’nı,
2. Kent Konseyi: Esenyurt’taki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizması olan Esenyurt Kent Konseyi’ni,
3. Çalışma Grubu: Esenyurt Kent

Konseyi tarafından oluşturulan Gönüllü Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu’nu, ç) Temsilci: Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu’nu temsil eden Çalışma Grubu Temsilcisi’ni
4. Genel Sekreterlik: Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni
5. Yürütme Kurulu: Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu
6. Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu’nun Tanımı, Amacı, Oluşumu ve Organları

Tanımı
Madde 4: Kent Konseyi’nin görevleri arasına giren sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, üzere gönüllülerden oluşan, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı yapıdır.
Amaç
Madde 5: Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu’nun amacı,
1. Sürdürülebilirlik ilkesinin çizdiği genel çerçeveye uygun olarak, “sürdürülebilir kentleşme” yaklaşımı kapsamında büyümenin denetlenmesi ve arazi kullanım planlaması, kentsel tasarım, kentsel dönüşüm, konut, çevre koruma, enerji ve malzeme kullanımı, yeşil mimari yapılaşma, eşitlik ve çevresel adalet, kentleşme planı kapsamında çalışmalar yapmak,
2. Kenti doğal afetlere hazırlamak kapsamında çeşitli çalıştaylar, paneller, seminerler, simülasyonlar,formlar, eğitim, etkinlik ve toplantılar organize etmek, deprem eylem planları ile ilgili çalışmalar yapmak,
3. Çevreye duyarlılık kapsamında çeşitli çalıştaylar, paneller, seminerler, formlar, eğitim, etkinlik ve toplantılar organize etmek,
4. Doğal habitatı korumak ve geniş yeşil alanlar oluşturmak için çalışmalar yapmak,
5. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve geri dönüşüm programları kapsamında çalışmalar yapmak,
6. ‘Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı’ çerçevesinde çalışmalar yapmak,
Oluşumu
Madde 6: Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu en az 5 kişiden oluşur. Çalışma grubu ilgili olduğu konularda alt çalışma grupları oluşturabilir. Yaptıkları çalışmaları kendi grup toplantılarında görüşerek nihai rapor haline getirir Oluşturulan bu rapor Yürütme Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe iletilir.
Madde 7: Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu’nun oluşumu aşağıdaki şekildedir;
1. Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu ‘nun oluşturulması yürütme kurulunun yetkisi dâhilindedir.
2. Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu’nda yer alacak kişiler Yürütme Kurulu tarafından yapılacak ilk toplantıda katılımcıların en az yarısından bir fazlasının oyuyla belirlenir. Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu aralarından bir kişiyi “Temsilci” olarak seçer. Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu’nun, Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlikle ilişkileri temsilci aracılığıyla gerçekleşir.
3. Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu nun görev süresi Yürütme Kurulu ile paraleldir.
4. Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu, üyeliğe alma ve üyelikten çıkarma ile ilgili aldığı grup kararlarını Kent Konseyi Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu’ndan Sorumlu Yürütme Kurulu Üyeleri aracılığı ile Yürütme Kurulu’na onaylatmak zorundadır. Onay işlemi ilk toplantıya katılanların en az yarıdan bir fazlasının oyuyla gerçekleşir.
5. Kent Konseyi Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu’ndan Sorumlu Yürütme Kurulu Üyeleri Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu’nu kendi başkanlığında toplantıya çağırır
6. Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu üç ayda bir olağan toplantılarını yapar. İhtiyaç duyulması halinde Temsili’nin davetiyle olağan üstü toplanır.

Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu Organları
Madde:8 Çalışma Gruplarının organları şunlardır:
1. Çalışma Grubu temsilcisi
2. Çalışma Grubu Raportörü
3. Çalışma grubu Üyeleri
Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu Temsilcisi
Madde 9:
a) Çalışma Grubu Temsilcisi, Çalışma Grubu’nda hiyerarşik bir yapılanmanın başkanı ya da grubun amiri sıfatını taşımaz. Eşitler arasında birinci konumunda olup, diğer üyelerle eşit oy hakkına sahiptir. Ancak eşitlik durumunda temsilcinin oyunun bulunduğu taraf üstün sayılır
b) Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu Temsilcisinin görev ve yetkileri şunlardır;
1. Esenyurt Kent Konseyi Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu ve Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, grup çalışmaları hakkında 3 ayda bir yürütme kuruluna bilgi verir. Yürütme kurulunun bilgi talep etmesi halinde çalışmalar hakkında en geç 15 gün içinde yazılı olarak bilgi verir
2. Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubunu temsil eder
3. Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu Temsilcisi, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde grup üyelerini ve düşüncelerini dikkate alır.
4. Grup çalışmalarının Esenyurt Kent Konseyi’nin hedef ve planlarına uygunluğunu sağlamak ve izlemekle yükümlüdür. Temsilci bu anlamda alınan kararların, hazırlanan projelerin ya da eylem planlarının grup içinde kimler tarafından ve ne zaman uygulanacağına dair işbölümünü yapar, uygulama sonrası geri bildirimi sağlayabilmek için çeşitli göstergeler belirler.
5. Temsilci, üyeler arasındaki iletişimi sağlar. Toplantıları yönetir. Bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili olarak bir sonraki toplantıda üyeleri bilgilendirir. Grup çalışmaları ile ilgili salon düzenlemesi, araç gereç, ekipman, kırtasiye vb. talepler, çalışma grubu kararı ile Temsilci tarafından Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne iletilir.
Çalışma Grubu Raportörü
Madde 10: Çalışma Grubu Raportörünün görev ve sorumlulukları şunlardır:
1. Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu toplantılarını Grup Temsilcisi ve Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.
2. Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini sağlar.
3. Yürütme Kuruluna sunulacak raporları hazırlar.
Çalışma Grubu Üyeleri
Madde 11: Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu üyelerinin tanımı Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu üyeleri, Esenyurt’ta ikamet eden, çalışan veya işyeri bulunan mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, teknik öğretmenler, teknikerler, teknisyenler ve ilgili meslek gruplarında okuyan öğrencilerden oluşur.
Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 12:
1. Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, Çalışma Grubu’nun proje ve etkinliklerinde görev alır.
2. Çalışma gruplarında, gönüllülük esasına dayalı katılım esastır. Yazılı mazeret bildirmeksizin 3 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 13: Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu; Yürütme kurulunun bilgisi dâhilinde toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü uzman kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edebilir.
Madde 14: Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu üyeleri Esenyurt Kent Konseyi bünyesinde hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.
Madde 15: Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu’nda görev alan üyeler; Genel Sekreterlikten temin edecekleri üye kayıt formunu doldurmalıdır.
Madde 16: Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu kararları, oy çokluğu ile alınır.
Üyelikten Ayrılma
Madde 17: Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu üyeliği, üyenin üyelikten yazılı ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu Temsilcisine ya da Genel Sekreterliğe yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 18:
1. Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Esenyurt Kent Konseyi Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Çalışma Grubu ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.
2. Çalışma Grubu üyeliğinden çıkarılma kararı; Çalışma Grubu kararı ve bu kararın Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer. Onay ilk Yürütme Kurulu toplantısı katılımcılarının yarısından bir fazlasının oyuyla gerçekleşir.
Yönerge Değişikliği
Madde 19: Esenyurt Kent Konseyi Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu Çalışma Yönergesi, Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Genel Kurula yönerge değişiklik talebinde bulunması ve Genel Kurulun katılımcılarının yarıdan bir fazlasının kabul etmesiyle gerçekleşir.
Yürütme
Madde 20: Bu yönerge hükümlerini Kentleşme ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu yürütür.
Yürürlük
Madde 21: Bu yönerge hükümleri; Esenyurt Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

25 Ocak 2020 8 Okunma
istanbul escort turbanl˝ escort şişli escort şirinevler escort bakırköy escort fındıkzade escort esenyurt escort ataköy escort beylikdüzü escort avcılar escort bahçeşehir escort avcılar escort fatih escort avcılar escort istanbul escort şirinevler escort şirinevler escort istanbul escort esenyurt escort