• TurkishEnglish

GENEL SEKRETER, GENEL SAYMAN VE GENEL KOORDİNATÖRÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

18 NOLU YÖNERGE
GENEL SEKRETER, GENEL SAYMAN VE GENEL KOORDİNATÖRÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
GENEL SEKRETER
Kent Konseyleri Yönetmeliği
MADDE 14/A – (Ek:RG-6/6/2009-27250)
1. Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.
2. Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
3. Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur

Sekreterya hizmetleri
MADDE 15 –
1. Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.
2. (Değişik:RG-6/6/2009-27250) Sekreterya hizmetlerini yürüten esenyurt escort | etiler escort | eskort personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
1. Esenyurt Kent Konseyi İdari Teşkilatında bulunan birimlerin düzenli, verimli ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
2. Esenyurt Kent Konseyinde çalışan tüm personelin, görev ve sorumluluk anlayışına bağlı olarak hizmet vermelerini sağlamak,
3. Tüm personelin, yapılanmada yaşanan değişimlere uyum sağlayabilmelerini ve verilen hizmet standartlarının yükseltilmesini sağlamak amacı ile hizmetiçi eğitilmelerini sağlamak,
4. Yürütme Kurulunda Raportörlük yapmak; gündem belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve alınan kararların yazılmasını, korunmasını ilgili birimlere iletilmesini ve saklanmasını sağlamak,
5. Yürütme Kurulu kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak,
6. Esenyurt Kent Konseyi yapılanmasında yapılacak görevlendirmeler hakkında Kent Konseyi Başkanına öneride bulunmak,
7. Bağlı birimlerinin yöneticileri ile periyodik toplantılar yaparak, görüş alışverişinde bulunmak,
8. Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak ve yaptırmak,
9. Esenyurt Kent Konseyi Başkanının protokol, ziyaret ve tören gibi resmi ağırlama işlerine yardımcı olmak
10. Kurum, kuruluş ve kişilerden veya Kurum İçi ve e-posta yoluyla gelen ilan, afiş ve yazıları duyurmak ve yazışmaları yapmak,
11. Gelen-giden evrakların takip edilmesi, korunması ve saklanmasını sağlamak.
12. Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması işlemlerini yürütmek,
13. Yeni kurulan birimlere yazışma kodu verilmesi işlemlerini yürütmek.
14. “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereğince Kurum Arşivinde bulunan belgelerin saklama ve imha işlemlerini yürütmek,
15. Yürütme Kurulu ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların uygulanışını izlemek personeline bu konuda açıklamalarda bulunmak,
16. Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan gerekli araç, gereç, malzeme vb. ihtiyaçları belirlemek ve temini için gerekli çalışmaları yapmak.
17. Kurum İdari Personelin; işlerini yürütmesinde kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, kararname ve diğer mevzuatın birimde bulundurulmasını ve herkes tarafından uygulanmasını sağlamak,
18. Esenyurt Kent Konseyi alt birimleri ile yapılan yazışmaları yapmak, imzalamak ve Kent Konseyi Başkanının “OLUR” unda sonra gereğini yerine getirmek.

GENEL KOORDİNATÖRÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Genel Koordinatör Kent Konseyi Başkanının önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı ile Yürütme Kurulu üyeleri arasında seçilir.

GENEL KOORDİNATÖRÜN GÖREVLERİ
1. Esenyurt Kent Konseyi Yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; birimlerin gerekli tüm faaliyetlerinin, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
2. Esenyurt Kent Konseyi Başkanının protokol, ziyaret ve tören gibi resmi ağırlama işlerine yardımcı olmak
3. Esenyurt Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtılması, Kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile iletişim ve koordinasyonun sağlanması, iletişim materyallerin oluşturulması ve istatistikî çalışmaların yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
4. Esenyurt Kent Konseyi çalışanlarını üst yönetimin belirlediği amaçlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek ve koordine etmektir.
5. Esenyurt Kent Konseyinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli iş planlarını ve düzenlemeleri yapmak.
6. Esenyurt Kent Konseyinin iç ve dış iletişim mekanizmalarının ve haberleşmenin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
7. Esenyurt Kent Konseyinin tanıtımı ve bu tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesini koordine etmek ve denetlenmek.
8. Esenyurt Kent Konseyinin kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yürütülmesini koordine etmek ve denetlemek.
9. Esenyurt Kent Konseyinden yapılan işlerin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
10. Esenyurt Kent Konseyi bünyesinden kurulan Meclis ve çalışma guruplarının verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmesini sağlamak
11. Görev ve sorumluluğundaki faaliyetler ile ilgili evrak, dosya vb. dokümanları muhafaza etmek.
12. Esenyurt Kent Konseyinde kullanımında olan taşınır mallar ile tüketim malzemelerini korumak, görevinin niteliklerine uygun kullanmasını sağlamak
13. Görevi ile ilgili süreçleri Esenyurt Kent Konseyi Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.
14. Esenyurt Kent Konseyi Başkanı veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,
15. Esenyurt Kent Konseyi Genel Koordinatörü , yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Kent Konseyi Başkanına karşı sorumludur.

GENEL SAYMANININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Esenyurt Kent Konseyinin finans anlamında daha iyi ve sağlıklı olmasını sağlar.
2. Mali politika ve stratejileri belirler.
3. Esenyurt’a yönelik yapılacak olan yatırımların planlanması ve yapılacak olan yatırımların mali boyutunu ve risk raporunu hazırlayarak Yürütme Kuruluna sunar
4. Vergi, mülkiyet, sigorta konusu dahil tüm finans işlerde sorumluluk üstlenir
5. Günlük olarak nakit değerlerini yönetir, takip eder ve diğer işlemleri gerçekleştirir.
6. Esenyurt Kent Konseyi ve alt organlarının mali denetim ve işlemlerinden sorumludur.
7. Esenyurt Kent Konseyinin nakit akışlarında her hangi bir sorun oluşmaması için yönetir ve yardımcı olur.
8. Nakit ödemeleri ve borçlar gibi çeşitli analizleri yaparak zorlukları tahmin edip yönetir.
9. Esenyurt Kent Konseyinin yeni projelerin Kent Konseyine ve Belediyeye maddi etkisini değerlendirir ve yönetir.
10. Yatırımcılar ve bankacılar ile her daim iletişimde olur.
11. Üst seviyede toplantılar olmak üzere yönetim kurullarına katılır.
12. Esenyurt ilçesi ile ilgili mali kaynakların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını gözlemler ve yürütme kuruluna rapor eder.
13. Esenyurt Belediyesi Mali Bütçesinin hazırlanmasında Kent Konseyi adına fikir beyan eder.

25 Ocak 2020 4 Okunma
istanbul escort turbanl˝ escort şişli escort şirinevler escort bakırköy escort fındıkzade escort esenyurt escort ataköy escort beylikdüzü escort avcılar escort bahçeşehir escort avcılar escort fatih escort avcılar escort istanbul escort şirinevler escort şirinevler escort istanbul escort esenyurt escort