• TurkishEnglish

HUKUK ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ

14 NOLU YÖNERGE
ESENYURT KENT KONSEYİ
HUKUK ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1:Esenyurt Kent Konseyi HUKUK KOMİSYONU Çalışma Grubu oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.
Dayanak
Madde 2: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 12. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3: Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Esenyurt Belediye Başkanlığı’nı,
b) Kent Konseyi: Esenyurt’taki merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir demokratik yapı ve yönetişim mekanizması olan Esenyurt Kent Konseyi’ni,
c) Hukuk Komisyonu : Esenyurt Kent Konseyi tarafından oluşturulan Gönüllü Hukuk Komisyonu Grubu’nu,
d) Başkan:Hukuk Komisyonu temsil eden Hukuk Komisyonu Temsilcisi’ni
e) Genel Sekreterlik: Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni
f) Yürütme Kurulu: Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu

İKİNCİ BÖLÜM
Hukuk Komisyonu Grubu’nun Tanımı, Amacı, Oluşumu ve Organları

Amaç
Madde 4
Kent konseyi ve buna bağlı çalışma grubu ve komisyonlarının verimli çalışması adına ortaya çıkabilecek hukuki sorunlara karşı çözüm önerilerinde bulunmak, çalışma grup ve komisyonların yaptığı faaliyetlerin hukuka uygunluğu konusunda çalışma yapmaktır
Hukuk Komisyonu Üyeleri
Madde 5:Hukuk Komisyonu üyelerinin tanımı
Hukuk Komisyonu üyeleri, Esenyurt Kent Konseyine üye kayıt başvurusunda bulunan Esenyurt’ta ikamet eden veya mesleğini Esenyurt’da icra eden özel ve kamuda çalışan lisans mezunu hukukçulardan oluşur
Oluşumu
Madde 6:Hukuk KomisyonuYürütme Kurulu en az 5 kişiden oluşur. Yaptıkları çalışmaları kendi grup toplantılarında görüşerek nihai rapor haline getirir. Oluşturulan bu rapor Yürütme Kuruluna sunulmak üzere Genel Sekreterliğe iletilir.
Madde 7:Hukuk Komisyonu oluşumu aşağıdaki şekildedir;
a) Hukuk Komisyonun oluşturulması yürütme kurulunun yetkisi dâhilindedir.
b) Kurulun sözcülüğünü ilk seçimlere kadar kent konseyi tarafından belirlenmiş Hukuktan Sorumlu başkanı yapar.Kurul ilk toplantısında kendi içerisinden bir başkan ve genel sekreter seçer.
c) Hukuk Komisyonun görev süresi Yürütme Kurulu ile paraleldir.
d) Hukuk Komisyonu, üyeliğe alma ve üyelikten çıkarma ile ilgili aldığı grup kararlarını Kent Konseyi Hukuktan Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi aracılığı ile Yürütme Kurulu’na onaylatmak zorundadır. Onay işlemi ilk toplantıya katılanların en az yarıdan bir fazlasının oyuyla gerçekleşir.
Hukuk Komisyonu Başkanı
Madde 8:
a) Hukuk Komisyonu Çalışma Grubu Başkanı, çalışma grubunda hiyerarşik bir yapılanmanın başkanı ya da grubun amiri sıfatını taşımaz. Eşitler arasında birinci konumunda olup, diğer üyelerle eşit oy hakkına sahiptir. Ancak eşitlik durumunda başkanın oyunun bulunduğu taraf üstün sayılır.
b) Hukuk Komisyonu Çalışma Grubunu görev ve yetkileri şunlardır;
1) Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu Hukuktan Sorumlu Başkana ve Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, grup çalışmaları hakkında 3 ayda bir yürütme kuruluna bilgi verir. Yürütme kurulunun bilgi talep etmesi halinde çalışmalar hakkında en geç 15 gün içinde yazılı olarak bilgi verir.
2) Hukuk Komisyonu temsil eder.
3) Hukuk Komisyonu Temsilcisi, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde hukuk komisyonu üyelerini ve düşüncelerini dikkate alır.
4) Grup çalışmalarının Esenyurt Kent Konseyi’nin hedef ve planlarına uygunluğunu sağlamak ve izlemekle yükümlüdür. Hukuk Komisyonu Başkanı bu anlamda alınan kararların, hazırlanan sunum ve projelerin ya da eylem planlarının grup içinde kimler tarafından ve ne zaman uygulanacağına dair işbölümünü yapar, uygulaması sağlar
5)
Hukuk KomisyonuÜyelerinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 9:
a) Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile Hukuk Komisyonu toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar yapar.
b)Hukuk Komisyonuna gönüllülük esasına dayalı katılım esastır. Yazılı mazeret bildirmeksizin 3 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 10:Hukuk Komisyonu; Yürütme kurulunun bilgisi dâhilinde toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü uzman kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edebilir.
Madde 11:Hukuk Komisyonunda görev alan üyeler; Genel Sekreterlikten temin edecekleri üye kayıt formunu doldurmalıdır.
Madde 12:Hukuk Komisyonu kararları, toplantıya katılanlar arasından oy çokluğu ile alınır.
Üyelikten Ayrılma
Madde 13:Hukuk Komisyonu üyeliği, üyenin üyelikten yazılı ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Hukuk Komisyonu Başkanına ya da Genel Sekreterliğe yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 14:
a) Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ve Esenyurt Kent Konseyi Hukuk Komisyonu Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Çalışma Grubu ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir.
b) Hukuk Komisyonu Çalışma Grubu üyeliğinden çıkarılma kararı; Hukuk Komisyonu Çalışma Grubu kararı ve bu kararın Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer. Onay ilk Yürütme Kurulu toplantısı katılımcılarının yarısından bir fazlasının oyuyla gerçekleşir.
Yönerge Değişikliği
Madde 15:Esenyurt Kent Konseyi Hukuk Komisyonu Çalışma Grubu Yönergesi, Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun Genel Kurula yönerge değişiklik talebinde bulunması ve Genel Kurulun katılımcılarının yarıdan bir fazlasının kabul etmesiyle gerçekleşir.
Yürütme
Madde 16: Bu yönerge hükümlerini Hukuk Komisyonu yürütür.
Yürürlük
Madde 17: Bu yönerge hükümleri; Esenyurt Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

25 Ocak 2020 5 Okunma
istanbul escort turbanl˝ escort şişli escort şirinevler escort bakırköy escort fındıkzade escort esenyurt escort ataköy escort beylikdüzü escort avcılar escort bahçeşehir escort avcılar escort fatih escort avcılar escort istanbul escort şirinevler escort şirinevler escort istanbul escort esenyurt escort