• TurkishEnglish

MAHALLE MECLİSİ ÇALIŞMASI YÖNERGESİ

1 NOLU YÖNERGE
ESENYURT KENT KONSEYİ
MAHALLE MECLİSİ ÇALIŞMASI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1

Bu Yönergenin amacı; Esenyurt’da, sürdürülebilir bir kentsel gelişim süreci içerisinde demokratik bir kent yönetiminin sağlanması, kentlilik bilincinin gelişmesi için yeşil, özgür, eşitlikçi, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, katılımcı ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan mahalle temelli sivil organizasyonlar olan Esenyurt Mahalle Meclislerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2
Bu yönerge; Esenyurt Kent Konseyi çatısında yer alan Mahalle Meclislerinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileriyle çalışma esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 3
Bu yönerge; İçişleri Bakanlığı Kent Konseyleri Yönetmeliğine ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 76. Maddelerine ve 21.09.2019 günü Esenyurt Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edilen Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin “Madde 12: Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Grupları” maddesinin ” Kent Konseyi yürütme kurulu, görev alanına giren konularda meclisler ve çalışma grupları oluşturabilir. Meclisler ve çalışma gruplarının yeniden oluşturulması yönerge değişikliği gerektirir, ancak Kent Konseyi Yürütme Kurulu geçici ortak çalışma komisyonları ve öneri üzerine alt çalışma grupları oluşturabilir. Yürütme kurulu ihtiyaç halinde yeni çalışma grupları oluşturarak ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurula sunar” ” hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4
Bu yönergenin uygulanmasında;
1. Belediye: Esenyurt Kent Konseyinin oluşumuna yardım ve destek sağlayan Esenyurt Belediyesini,
2. Esenyurt Kent Konseyi: Merkez yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, kentdaşlık hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerini, sorunlarının, vizyonunun sürdürülebilirlik ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
3. Esenyurt Mahalle Meclisleri: Mahalle temelli sivil organizasyonları, Tanımlamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM
Esenyurt Mahalle Meclislerinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Esenyurt Mahalle Meclislerinin oluşumu
Madde 5
1. Mahalle Meclisleri, yönergenin 8 inci Maddesinde belirtilen üyelerden oluşur
2. Mahalle Meclisleri ilk toplantısını yapmak üzere Kent Konseyi Başkanının talebi üzerine mahalle muhtarının çağrısı ile, mahalle muhtarının Kent Konseyi Başkanının önerisine itina göstermemesi halinde Kent Konseyi başkanının çağrısı üzerine toplanır. Mahalle Muhtarının başkanlığında veya Mahalle Muhtarı Kent Konseyi Başkanının talebine uymaması halinde Kent Konseyi Başkanı veya önereceği Yürütme Kurulu Üyesinin başkanlığında toplanan mahalle meclisi, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.
3. Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, mahalle meclisi başkanı ve mahalle meclisi yürütme kurulu seçilir.
Mahalle Meclisinin Görevleri
Madde 6
1. Mahallede demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, kentlilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
2. Mahalleye ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak aklın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla Mahallenin Eylem Planını hazırlamak,
3. Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
4. Mahallenin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
5. Mahallede yaşayan çocukların, gençlerin, kadınların, ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
6. Mahallenin yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasında katkıda bulunmak,
7. Mahalle Meclisinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Esenyurt Kent Konseyine gönderilmesini sağlamaktır.
Çalışma ilkeleri
Madde 7
Mahalle Meclisleri, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmaları sürdürür.
1. Öncelikli olarak mahallenin sorunları görüşülür.
2. Mahalleye sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, mahallenin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunur.
3. Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas alır.
4. Sokağının ve Sitesinin Sorunlarını, mahallenin Sorunlarını, Esenyurt’ün sorunlarını tartışır, araştırır, raporlar, Esenyurt Kent Konseyi’nin gündemine taşır, çözümler geliştirir.
5. Mahalle meclisleri, site ve sokak temsilcilikleri oluşturabilir.
6. Değişimi ve yenilikleri önceden fark edip harekete geçen, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimser.
7. Çalışmalar tam bir saydamlık içinde yürütülür. Üyelerle, katkıda bulunanlarla her türlü iletişim yöntemi kullanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mahalle Meclisi Üyeliği Ve Organları
Mahalle Meclisi Üyeliği
Madde 8
Esenyurt Mahalle Meclisleri: Doğal ve Seçilmiş Üyelerden oluşur.
Doğal Üyeler
Madde 9
Doğal Üyeler, aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
1. Mahalle Muhtarı ve azaları,
2. Mahallede bulunan spor kulüplerini temsilen bir kişi
3. Esenyurt İl Dernekleri Birliği tarafından önerilen bir dernek temsilcisi ,
4. Mahallede bulunan ibadethane temsilcileri
5. Mahallede bulunan sağlık ocağı temsilcisi
6. Mahallede bulunan okul aile birlikleri temsilcileri
7. Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından önerilen bir kişi
8. Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından önerilen bir kişi
9. Esenyurt Kent Konseyi Emek Kurulu tarafından önerilen bir sendika temsilcisi
10. Esenyurt Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından önerilen bir kişi
11. Esenyurt Kent Konseyi Sanayici ve İş İnsanları Meclisi tarafından önerilen bir kişi
12. Mahalle Muhtarının önerisi ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen kanaat önderi konumunda olan beş kişi
13. Mahallede bulunan sosyal ve kültürel amaçlı dernekler tarafından önerilen bir kişi
14. Mahallede bulunan dayanışma ve forum temsilcisi
Seçilmiş Üyeler
Madde 10
Mahalle nüfusunun belirlenmesinde Esenyurt İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nün verileri esas alınır. Mahalle Meclislerinde, mahallede yaşayanlar nüfusun 500’e bölünmesiyle elde edilen sayı kadar ve dar bölge seçim esasıyla temsil edilir. Ayrıca işyeri ruhsatı olanbayan escort halkalılar istanbul escort bayanda mahalle meclislerinde temsil edilebilirler.
Mahalle Meclisleri Seçim esasları;
1. Mahallede yaşayanlar 500’e bölünerek sokak esasına uygun olarak temsilci seçimi yapılır.
2. Seçimlerde mahalle genelinde yüzde %30 cinsiyet kotası uygulanır.
3. Mahalle Komitesi Yürütmesi 2 yıllık olarak seçilir. Herkesin aday olma hakkı vardır ve en fazla iki defa üst üste seçilebilir.
4. Temsilci seçim sonuçları Esenyurt Kent Konseyi’ne bildirilir. Seçimlerde gizli oy açık sayım ilkesi uygulanır. Mahallede yaşayan herkes seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
5. Seçimlerde ayrı liste ile seçime girilmez. Seçimlerde adayların tümünün adlarının yazılı olduğu tek listeden en çok oyu alanlar seçilir. Oyların eşit çıkması halinde kur’a çekimi yapılır.
6. Seçimle ilgili bu yönergede hüküm bulunmayan haller için Seçim Kanunu usullerine göre uygulama yapılır.
7. Aynı tür iş yeri ruhsatı olanlardan bir temsilci seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
Organları
Madde 11
Mahalle Meclisleri aşağıdaki organlardan oluşur:
1. Mahalle Meclisi
2. Yürütme Kurulu,
3. Meclisler ve Çalışma Grupları
4. Mahalle Meclisi Başkanı
Madde 12
1. Mahalle Meclisi, en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Mahalle meclisi başkanı, yürütme kurulu, meclis ve çalışma gruplarının seçimini yapar. Mahalle Meclisi, her ay düzenli olarak toplanır.
2. Mahalle meclisi toplantıları, öncelikle muhtarlıklar veya gönüllü evlerinde yapılır. Mahalle meclisinin toplantı yapacak yeri yoksa Esenyurt Kent Konseyinden talep eder. Esenyurt Kent Konseyi, mahalle meclislerine toplantı mekanı sağlamakla sorumludur.
3. Mahalle Meclisinde kararlar 2/3 oy çokluğu ile alınır. Karar alınan konularda faaliyet yürütmek esastır.
4. Mahalle meclisi, Üyelerinin %20’sini teşkil eden üyelerin talebi üzerine yürütme kurulunca gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
5. Mahalle meclisi kararları Esenyurt Kent Konseyi’ne iletilir.
Yürütme kurulu
Madde 13
1. Yürütme kurulu, mahalle meclisi tarafından belirlenen 10 kişi tarafından oluşur. Mahalle meclisinin doğal başkanı olarak yürütme kurulunun doğal üyesidir. Ayrıca 5 yedek üye de belirlenir.
2. Yürütme kurulu ilk toplantısında, yürütme kurulu üyeleri arasından Muhtarın yanında sözcü, yazman, Kent Konseyi temsilcisi ve üyeleri seçer.
3. Yürütme kurulu, 15 günde bir olağan olarak toplanır. Toplantılara art arda üç kez gerekçesiz katılmayan üyelerinin üyeliğinin düşmesine karar verilir.
4. Yürütme kurulu, sokak ve çalışma gruplarının çalışma koşullarını oluşturur, organları oluşturulana kadar toplantıların yürütülmesi ve çalışmalarının eş güdümünü sağlar.
5. Yürütme kurulu, mahalle meclisinin gündemini tespit eder ve meclis tarafından oluşturulan görüşleri Esenyurt Kent Konseyine sunar ve mahalle meclisi ile birlikte uygulamayı izler.
Sokak ve çalışma grupları
Madde 14
Sokak ve çalışma grupları, Mahalle meclisi yönetmeliğinin 4. maddesinin
3. fıkrasında tanımlanan yapıların 6. maddede belirlenen görevleri yerine getirmek üzere 7. maddede de belirtilen çalışma ilkelerine dayanarak kurulur ve çalışırlar.
Mahalle Meclisi Başkanı
Madde 15
Mahalle meclisinin doğal başkanı muhtardır. Mahalle Muhtarının görevi kabul etmemesi veya görevini ihmal etmesi halinde Kent Konseyi Başkanının daveti üzerine doğal üyeler arasında seçim yapılarak en fazla oyu alan Meclis Başkanı seçilir. Oyların eşit olması halinde ve kura çekilerek Mahalle Meclisi başkanı seçilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Toplantı ve görüşme usulü
Madde 16
1. Mahalle Meclisi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde sözcülerin bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
2. Mahalle Meclisi, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8. maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
Görüşlerin ilanı
Madde 17
Esenyurt Mahalle Meclislerince oluşturulan görüşler, Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulunun ilk toplantısında değerlendirildikten sonra Esenyurt Belediyesi’ne bildirir ve uygulanmak üzere uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.
Esenyurt Kent Konseyi
Madde 18
1. Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu, üç ayda bir mahalle meclisi temsilcileri ile bir araya gelir.
2. Mahalle meclislerinden gelen kararları Esenyurt Belediyesi’ne ileterek kararların takibini yapar.
Sekreterya hizmetleri
Madde 19
1. Esenyurt Mahalle Meclisleri sekreterya hizmetleri, Mahalle Muhtarları tarafından önerilecek ve Esenyurt Kent Konseyi yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.
2. Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterine karşı sorumludur.
Mahalle Meclisinin Mali Yapısı
Madde 20
Esenyurt Kent Konseyi bütçesi Esenyurt Belediye bütçesinden karşılanır. Mahalle meclisi bütçesi de Kent Konseyleri bütçesinden karşılanır.
Yürürlülük
Madde-21
Bu yönerge maddelerini Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.
Bu yönerge, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayını takiben geçici olarak yürürlüğe girer.; yönerge ilk Kent Konseyi genel Kurulunda onaylanması sonrası kesinleşir

pendik escort


izmir escort


izmir rus escort


alsancak escort bayan


izmir escort kizlar


mersin escort


gaziemir escort


gaziantep escort

bayan escort halkalı

istanbul escort bayan

kartal escort

25 Ocak 2020 30 Okunma
istanbul escort turbanl˝ escort şişli escort şirinevler escort bakırköy escort fındıkzade escort esenyurt escort ataköy escort beylikdüzü escort avcılar escort bahçeşehir escort avcılar escort fatih escort avcılar escort istanbul escort şirinevler escort şirinevler escort istanbul escort esenyurt escort