PROJE VE ETÜD MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

7 NOLU YÖNERGE
ESENYURT KENT KONSEYİ
PROJE VE ETÜD MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

1. BÖLÜM
Amaç – Kapsam

Amaç:
Madde – 1: Esenyurt Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.
Kapsam:
Madde – 2: Esenyurt Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.
Esenyurt Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi; yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde, üyelerin çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlar. Kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde, Kent Konseyleri bünyesinde yer alan organlardır.
Esenyurt Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi; üyelerin, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizde sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturacak politikaların yaratılmasında ve öncelikli sorunların belirlenerek bunların çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını sağlar.

2.BÖLÜM
Esenyurt Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi

Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları
Amacı:
Madde – 3: Esenyurt Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi’nin amacı;
1. Üyelerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını sağlamak,
2. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
3. Ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde kentin haklarını korumak ve geliştirmek,
4. Hemşerilerimizin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
5. Üyelerimizin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
6. Kentin doğal, ekolojik, tarihi ve kültürel değerlerinin, peyzaj değerlerinin ve biyolojik çeşitliliğinin korunması ve yaşatılması için çalışmalar yapmak,
7. Mimarlık, Sanat, Çevre, Doğa, Peyzaj ve Ekoloji konularında çalışan ve çalışacak sivil kurumların birlikteliğini ve güç birliğini sağlama ve etkinliklerini ortaklaştırmak,
8. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarına karşı mücadele etme,
9. Çevre, doğa ve ekolojiye tehdit oluşturan ya da oluşturabilecek çalışmalara, projelere ya da yatırımlara karşı hukuki mücadele zemininde müdahil olma,
10. Kent ile ilgili konularda başta yerel yönetimler olmak üzere, karar alma mekanizmalarına katılım ve katkı vermeyi sağlama,
11. Esenyurt Belediyesi tarafından yapılması planlanan projelerde görsel ve fonksiyonel açıdan destekte bulunma, inceleme yapma ve gerekirse daha işlevsel hale getirmek için değişiklikler sunma,
12. Esenyurt Belediyesi tarafından projesine başlanmış projeleri inceleme yapma, katkı sunma ve destek sağlama,

İlkeleri:
Madde – 4: Esenyurt Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür;
1. Şeffaflık: Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit yapar.
2. Temsil: Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi, yerel yönetim sürecindeki karar alma mekanizmalarında kent proje ve etüd meclisi adına söz sahibi olan temsili yapıdır. Ancak Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi siyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsız olup bu doğrultudaki hiçbir güç ile dikey ve yatay ilişki içine giremez.
3. Kadın – Erkek Eşitliği: Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi çalışmalarında kadın – erkek eşitliği esastır. Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi’nin organlarında temsilde kadın – erkek dengesinin sağlanmasına dikkat eder.
4. Gönüllülük: Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine giremez. Kent içerisinde hemşerilerinin gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
5. Sosyal Sorumluluk: Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde üyelerimizin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.
6. Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması: Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına teknik bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
7. Sürdürülebilirlik: Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi’nin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisleri ile iletişim bağlarını kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir. Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi yeni katılımlara açıktır.
8. Yönetişim: Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
9. Çözümde Ortaklık: Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi çalışmalarının tümü başta Esenyurt Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.
10. Aktif Katılım: Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde üyelerin karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir zorunluluktur. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.

Oluşumu:
Madde – 5: Esenyurt Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi 25 asil üye 25 yedek üyeden oluşmaktadır.
1. Esenyurt’da bulunan Mimarlık, Sanat, Çevre, Doğa ve Ekoloji konularında çalışmalar yapan vakıf ve derneklerden temsilciler,
2. Kent ile ilgili çalışma yapan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri,
3. Meslek Odalarından temsilcileri,
4. Kamu Kurumları’nın temsilcileri
5. İlgili Belediye Meclisi’nden temsilciler
6. Serbest Meslek, Esnaf temsilcileri
Organları:
Madde–6: Esenyurt Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi’nin organları şunlardır:
1. Proje ve Etüd Meclisi Genel Kurulu
2. Proje ve Etüd Meclisi Yürütme Kurulu
3. Proje ve Etüd Meclisi Çalışma Grupları
PROJE VE ETÜD MECLİSİ GENEL KURULU
Madde 7:
1. Aktif üyelerden oluşur. Proje ve Etüd Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi; Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.
2. Proje ve Etüd Meclisi Genel Kurulu; yılda en az 1 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Proje ve Etüd Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Proje ve Etüd Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan aktif üyelerin oy çokluğu ile alır.
3. Genel Kurulda, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine toplantıya katılan Proje ve Etüd Meclisi aktif üye sayısının en az % 10 unun yazılı önerisi ve Genel Kurulun onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır. Oy verme sistemini Genel Kurul Üyeleri belirler.
4. Genel Kurul, Proje ve Etüd Meclisi Eş Sözcülerini seçer.
5. Proje ve Etüd Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı aktif üyeler ile son 5 toplantıya katılan üyelere aittir.
6. Proje ve Etüd Meclisi üyelerinin Seçimli Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için, seçim tarihinden önceki son 1 ay, Proje ve Etüd Meclisi üyeliği olması ve faaliyetlere katılmış olmaları gerekmektedir.
7. Proje ve Etüd Meclisi toplantıları, Proje ve Etüd Meclisi Eş Sözcüleri veya Sekreter tarafından yönetilir.
PROJE VE ETÜD MECLİSİ YÜRÜTME KURULU
Madde 8:
1. Proje ve Etüd Meclisi Yürütme Kurulu; Proje ve Etüd Meclisi Eş Sözcüleri, Sekreter ve kadın erkek eşitliği gözetilerek seçilen 4 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur.
2. Proje ve Etüd Meclisi Eş Sözcüleri Yürütme Kurulu toplantılarını yönetirler. Eş Sözcülerin bulunmaması halinde sekreter Yürütme Kurulu toplantısını yönetir. Hiçbiri yoksa, Yürütme Kurulu toplantısı ertelenir.
3. Proje ve Etüd Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır.
4. Proje ve Etüd Meclisi Eş Sözcüleri, üst üste 2 dönem başkan seçilemez.
5. Yürütme Kurulu, en az 2 haftada bir toplanır. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Proje ve Etüd Meclisi Sekreteri aracılığıyla duyurur.
6. Proje ve Etüd Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine oy sıralamasına göre ilk yedek üye alınır.
7. Yürütme kurulunda herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Proje ve Etüd Meclisi Eş Başkanlarından biri ise yerine cinsiyet eşitliği gözetilerek Yürütme Kurulu tarafından asil üyelerden biri seçilir. Görevinden ayrılan üye eğer Sekreter ise; ilk olarak Yürütme Kurulu asil üyeleri arasından biri seçilir. Eksilen Yürütme Kurulu üyesi yerine, oy sıralamasına göre yedek üyeler alınır.
8. Asil ve Yedek tüm Yürütme Kurulu üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
9. Yürütme Kurulu üyeleri, Çalışma Grupları içerisinde eş sözcü, raportör ya da üye olarak görev alabilir.
PROJE VE ETÜD MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 9:
1. Çalışma Grupları, belirlenen öncelikli konularda çalışmalar yapabilecek gönüllülerin katılımıyla oluşur. Kentteki taleplerin doğrultusunda Yürütme Kurulu kararıyla sürekli çalışma grupları belirlenir.
2. Çalışmalarının sürekliliği halinde oluşumuna devam eder. Yürütme Kurulu kararı ile ihtiyaca yönelik kısa dönemli çalışma grupları da oluşturulabilir.
3. Çalışma Grupları, kendi aralarında Grup Lideri belirler. Çalışma Grubu Lideri Çalışma Grubu faaliyetlerini Yürütme Kurulu ve Genel Kurul ile paylaşır.
4. Çalışma gruplarının ayda en az 1 kez toplanma zorunluluğu vardır. Çalışma Gruplarının toplantıları Çalışma Grubu Liderleri tarafından Yürütme Kurulu ve Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri ile istişare halinde organize edilir. Asgari toplantı zorunluluğunu yerine getirmeyen çalışma grubu kendiliğinden fesh olur.
PROJE VE ETÜD MECLİSİ EŞ SÖZCÜLERİ
Madde 10: Görev ve Yetkileri:
1. Esenyurt Kent Konseyi Başkanı ve Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olurlar, Proje ve Etüd Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verirler.
2. Proje ve Etüd Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grubu temsilcileriyle istişare halinde temsil ederler.
3. Proje ve Etüd Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık ederler.
4. Seçimli genel kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetirler.
5. Proje ve Etüd Meclisi yürütme kurulunun; Proje ve Etüd Meclisi ile temas halinde; ilgili birimler ile işbirliği içinde çalışmasını sağlarlar.
6. Proje ve Etüd Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yaparlar.
7. Proje ve Etüd Meclisi Eş Sözcüleri, 2 aylık periyotlarla yeni üyeleri Esenyurt Kent Konseyi ve Proje ve Etüd Meclisi hakkında bilgilendirirler.
8. Proje ve Etüd Meclisi Eş Sözcüleri, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alırlar.
PROJE VE ETÜD MECLİSİ SEKRETERİ
Madde 11: Görev ve Sorumlulukları:
1. Proje ve Etüd Meclisi ile Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
2. Proje ve Etüd Meclisi Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarını eş sözcülerle birlikte, Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.
3. Proje ve Etüd Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının raportörleriyle işbirliği halinde sağlar.
4. Ulusal alanda gerçekleştirilen, tüm çalışmaları takip ve koordine eder; Proje ve Etüd Meclisi’nin ulusal iletişimini, yürütme kurulu üyeleriyle işbirliği içinde sağlar.
5. Sekreter, üyelerin aktif olup olmadığını takip eder, çalışmalarına devam etmeyen üyelerin üyelikten çıkarılma işlemlerini uygular.
6.
3.BÖLÜM
Dayanak, Yürürlülük, Yönerge Değişikliği

Dayanak
Madde – 12: Esenyurt Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi Çalışma Yönergesi 5393 sayılı yasanın 76. maddesi ve 8 Ekim 2006 tarihli 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyleri Yönetmeliği’ne dayanmaktadır.
Yürürlülük
Madde – 13: Bu yönerge Esenyurt Kent Konseyi Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yönerge Değişikliği
Madde – 14: Esenyurt Kent Konseyi Proje ve Etüd Meclisi çalışma yönergesi, Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu sağlaması ile değiştirilir.
Madde 15: Esenyurt Kent Konseyi Ofisi; sekretarya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin, Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları toplantılarının, çeşitli proje ve aktivitelerin gerçekleştirileceği ana mekân olup lüzum halinde Kent Konseyinin bilgisi ve onayı dahilinde kent içindeki uygun mekanları da aktiviteler için kullanılabilir.
Madde 16: Proje ve Etüd Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.
Madde 17: Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için Proje ve Etüd Meclisi kararları, Esenyurt Kent Konseyi’nde halka ve basına açık bulundurulur.
Madde 18: Proje ve Etüd Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Proje ve Etüd Meclisi her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.
Madde 19: Proje ve Etüd Meclisi Yürütme Kurulu, çalışma grupları ve projeler hakkında Kent Konseyi Genel Sekreteri’ni, ilgili sorumlu ya da kolaylaştırıcı aracılığı ile sürekli bilgilendirir.
Madde 20: Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.
Üye Olma
Madde 21: Yeni üyeler, öncelikle üye kayıt formunu doldurmalıdır. Üyeliklerin kabulü, üye kayıt formu ve gönüllülük taahhütnamesi doldurulduktan ve Meclis Yürütme Kurulu’nda görüşüldükten sonra, Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin onayı ile gerçekleşir.
Üyelik Sorumluluğu
Madde 22: Tüm Proje ve Etüd Meclisi üyelerinin Proje ve Etüd Meclisi üyelik formunu eksiksiz doldurma zorunluluğu vardır.
Üyelikten Ayrılma
Madde 23: Proje ve Etüd Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 24: Proje ve Etüd Meclisi’ne üye olma hakkını yitirmek, Esenyurt Kent Konseyi ve Proje ve Etüd Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Proje ve Etüd Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Proje ve Etüd Meclisi üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.