SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ YÖNERGESİ

21 NOLU YÖNERGE
ESENYURT KENT KONSEYİ
SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM-
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1: Esenyurt Kent Konseyi SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ’NİN oluşumunu,organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.
Dayanak
Madde 2: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006
tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin 12.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3: Bu Yönergenin uygulanmasında;
• Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Esenyurt Belediye Başkanlığı’nı,
• Kent Konseyi: Esenyurt Kent Konseyi’ni,
• Çalışma Grubu:Esenyurt Kent Konseyi tarafından oluşturulan SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ’’ni,
• Temsilci: SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ’nin Temsilcisi’ni
• Genel Sekreterlik: Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni
• Yürütme Kurulu: SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ’ YÜRÜTME KURULUNU
• Başkanı : SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ YÜRÜTME KURULU
Başkanını,
• Başkan Vekili: SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ YÜRÜTME KURULU
Başkan Vekilini,
• Meclisler , Çalışma Grupları, Alt Çalışma Grupları : Esenyurt Kent Konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,

İKİNCİ BÖLÜM-
SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Madde-05. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ nin oluşumu:
1. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ’, bu Yönergenin 8 inci Maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.
2. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Genel Kurulu, ilk kuruluş toplantısını yapmak üzere Esenyurt Kent Konseyi Başkanının çağrısı ile toplanır.
3. Kent Konseyi Başkanı veya görevlendireceği Yürütme Kurulu Üyesinin başkanlığında toplanan SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ, Meclis Genel Kurulu, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından, en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.
4. Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Yürütme Kurulu ve Meclisi Başkanı seçilir.
Madde -06. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ nin görevleri:
1. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ, Esenyurt Kent Konseyi Genel Kurulunda ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunda temsil etmek için 1 (bir) temsilci seçmek.
2. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ ile ilgili çalışma alanlarında geliştirdikleri sektörel öneri ve projeleri, Genel Sekreter kanalıyla Yürütme Kuruluna bildirmek.
3. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI’nın sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm aramak.
4. SANAYI VE İŞ İSDİHDAMI öncelikli konularını, kentin ortak gündemine taşımak ve SANAYICI VE İŞ İNSANLARI’nın Esenyurt’da Kent Konseyinde (Genel Kurul ve Yürütme Kurulunda) güçlü bir şekilde temsil edilmelerini sağlamak.
5. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI’nın karar alma süreçlerine ve kentsel yaşamın her alanına etkin olarak katılımını sağlamak; SANAYICI VE İŞ İNSANLARI’nın sorunlarından, gereksinmelerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak, bu konularda çözüm önerileri ve projeler üretmek ve projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak ve katılmak; yerel hizmetlerin yürütülmesinde, daha çok sorumluluk üstlenmesi hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik işlevleri yerine getirmek.
6. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI, gerek bireysel olarak ve gerekse Kurumsal olarak kurulmuş olan kuruluş temsilcileri, SANAYI VE TİCARET ile ilgili sorunları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllüler yolu ile Kent Konseyinde, dolayısıyla Belediye yönetimine daha etkin olarak katılım ve denetim işlevini yerine getirmelerini sağlamak.
7. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ, herhangi bir grubun veya siyasi oluşumun alt organı gibi çalışamaz, herhangi bir organik ilişki barındıramaz.
8. Kent Konseyi yönetmelik ve yönergelerine uygun olarak; SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ oluşumu, organları, görevleri, çalışma yöntemleri, ilkeleri ile ilgili yönetmelik ve yönergeler hazırlamak veya olan yönetmelik ve yönergelerde günün koşullarına uygun değişiklikleri yapmak ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayına sunmak.
9. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ, çalışma usul ve esaslarını belirleyen İç Yönergeler hazırlamak ve bunları SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Genel Kurulu onayına sunmak.
10. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ kuruluş amaçlarına uygun olarak, faaliyet alanları ile ilgili alt çalışma grupları oluşturmak.
11. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ olarak; Esenyurt’da Kent sorunlarını demokratik bir biçimde tartışmak, katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
12. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ olarak; sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
13. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ ‘ne yönelik olarak; Esenyurt’a ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak amacıyla, Esenyurt Kent Eylem planına katkıda bulunmak,
14. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ olarak; Kent Konseyinde yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
15. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ olarak; Esenyurt’un Eğitim, sosyal, ekonomik, bilimsel, kültürel, çevresel ve benzeri değerlere ilişkin önceliklerini belirleyip, kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek; çok seslilik ilkeleri ışığında çözüm önerilerini Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletmek,
16. Esenyurt’da Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
17. SANAYI VE TİCARETİN gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
18. Esenyurt’da SANAYICI VE İŞ İNSANLARININ toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
19. Esenyurt kentinin yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
20. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ oluşturulan görüşleri ve önerileri, değerlendirilmek üzere Kent Konseyi Yürütme Kuruluna göndermek ve sonuçlarını takip etmek, “SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanını” ve ” SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Yürütme Kurulu”nu bu konularda yetkilendirmek,
21. Yerel yönetimin sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik olarak,uzun dönemli planları ve projeleri hazırlamak; bu proje ve planları tartışılması sonucu Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletmek ve uygulanmasını takip etmek,
22. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının ve kentin yaşam kalitesinin geliştirilmesi, çevreye duyarlılığın artırılması ve yoksulluğun giderilmesi amacıyla kent sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılacağı SANAYI VE TİCARETE yönelik toplantıları düzenlemek; bu konuda oluşturulan programlara SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ olarak katkı ve destek sağlamak,
23. Esenyurt’un sorunlarının çözümü amacı ile Sivil ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği yapmak,
24. Esenyurt SANAYI VE İŞ İNSANLARI CAMİASI Lobisi oluşturarak, kentimizin tanıtımına katkıda bulunmak,
25. Uygun alanlarda araştırma ve incelemeler yaptırmak ve bunların uygulanması yada yayınlaması için Kent Konseyi Yürütme Kuruna vermek,.
26. SANAYI VE TİCARET ile ilgili alanlarda, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla projeler hazırlama çalışmalarına katılmak; bu kuruluşların hibe, bağış, gibi imkânlarını kente sunulmasını sağlamak için çaba harcamak,
27. Eğitim, bilim, sanat, kültür, bilgi, derleme ve değerlendirme merkezleri kurulması; ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum, ihtisas fuarı, panel ve konferans gibi tanıtıcı, üretici, eğitici, geliştirici ve katılımcı toplantılar ve etkinlikler düzenleme çalışmalarına katılmak,
28. Türkiye ve diğer ülke SANAYI VE TİCARET ALANINDAKİ kurum ve kuruluşlar ile Esenyurt arasında işbirliğinin gelişmesine yönelik çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak,
Madde-07. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Çalışma ilkeleri:
SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.
1. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ olarak, Esenyurt’a sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, Esenyurt’un yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
2. İŞVEREN VE İŞÇİLERE yönelik her türlü kötü muamele, şiddet ve istismara karşı, Esenyurt’a özel çözümler bulmak ve öneriler geliştirmek.
3. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelere dayanarak, kent ve kent yaşamında karşılaşacağı sorunları asgariye indirmek için çözüm önerileri geliştirmek ve bunların uygulanabilmesi için çalışmak.
4. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ olarak, Esenyurt Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, Esenyurt’un hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerine katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak.
5. Esenyurt’un SANAYI VE TİCARET için faaliyetlerini devam ettireceği bir kent olması için, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak; bu görüş ve önerilerin, Kent Konseyi Yürütme Kurulu aracılığı ile Kent Konseyi Genel Kuruluna sunulmasını sağlamak.
6. Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak.
7. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek ve benimsetmek ilkeleri çerçevesinde çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Üyeliği ve Organları

Madde-08. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Üyeliği:
SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ; aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
1. Merkezi Esenyurt’da bulunan her TİCARİ VE SANAYI KURULUŞLARIN TEMSİLCİLERİ, SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ doğal üyesidir.
2. Doğal üyeler, kuruluş aşamasında Kent Konseyi Başkanı veya Kent Konseyi Genel Sekreterinin çağrısı üzerine; kuruluş sonrası SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanının çağrısı üzerine toplanır ve toplantıya katılanlar arasından, 10 (on) kişiye 1 (bir) delege hesabıyla SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ için delege seçerler. Her halukarda delege sayısı 10 (on) kişiden az olamaz.
3. SANAYICI VE İŞ İNSANI olmayan gönüllülerden en çok 5 (beş) temsilci. Gönüllülerin fazla olması halinde, SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanı huzurunda, gönüllüler kendi aralarından 5 (beş) temsilci seçer. Bu seçim yapılamazsa; SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ başkanınca, gönüllüler arasından ad çekme ile en çok 5 (beş) temsilci belirlenir.
Madde-09. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Üyeliğinin Başlaması:
1. Yerleşim Yeri Esenyurt olan, SANAYİ VE TİCARİ ALANINDA kurulmuş olan Dernek, Vakıf, Sendika, Federasyon, Konfederasyonlardan 5 delege ve tüm SANAYI VE İŞ İNSANLARI , 10 kişiden az olmamak üzere aralarından 1/10 oranında seçecekleri delegelerin seçiminin tamamlanması sonrası, SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ üyeliği başlar.
2. SANAYI VE TİCARET ile alakası olmayan gönüllülerden en çok 5 (beş) temsilcinin SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ temsilcinin seçimi sonrasında başlar.
Madde-10. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Üyeliğinin Sona Ermesi ve Boş Üyeliklerin Tamamlanması:
1. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ üyesinin Meclis üyeliği; üyenin Meclis üyeliğinden yazılı başvuruyla istifa etmesi; temsilcisi olduğu kurum tarafından bu görevinden azledilmesi veya görevinden ayrılması halinde sona erer.
2. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ üyeliğinden istifa eden doğal üye kontenjanından gelen üye yerine yedek üye Meclis üyeliğine getirilir. Azledilen veya görevinden ayrılan üye yerine yeni üyeleri bildirmesi; SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanıncailgili kurum ve kuruluşlarına üç gün içinde yazıyla bildirilir.
3. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Genel Kurulu toplantılarına, üst üste üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşmüş sayılır. Bu sebeple üyeliği sona erenlerin durumu; SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanınca, kendilerine ve temsil ettikleri kuruma üç gün içinde yazıyla bildirilir.
4. Üyelikleri düşen SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ üyelerinin yerine; resen ya da SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanının yazılı talebi üzerine, ilgili tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerince temsilci olarak yeni bir üye görevlendirilir.
Madde-11 SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Organları:
Yaşlılar ve Emekliler Meclisi, aşağıdaki organlardan oluşur:
1. Genel Kurul.
2. Yürütme Kurulu.
3. Alt Çalışma grupları.
4. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanı.
5. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkan Vekili
Madde-12. Genel Kurul:
1. Toplanma Usulleri :
a) Olağan Genel Kurul Toplantısı:
SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Olağan Genel Kurulu, Ocak ve Eylül aylarında gerçekleştirilen Kent Konseyi Genel Kurulundan en az 15 gün önce Aralık ve Ağustos ayları içinde olmak üzere; yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
b) Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı :
SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Seçimli Olağan Genel Kurulu, kuruluş aşaması sonrasını takiben her 2 yıl sonraki Aralık ayı ve daha sonrada her 3 yıl sonraki Aralık ayı içinde Seçimli Genel Kurulunu yapar.
Bu Genel Kurullarda, 8 nci madde de belirtilen Genel Kurul üyelerinin katılımı ile Meclis Başkanı ve Yürütme Kurulu için Genel Kurul üyelerinden aday olan veya aday gösterilenler arasından Genel Kurulca aksine bir karar olmadıkça gizli oy açık tasnif ile seçim yapılır.
SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanlığının istifa ve yasal zorunluluk nedenleriyle boşalması halinde, ilk olağan Genel Kurulda Meclis Başkanı seçimi yapılır.
Yeni Meclis başkanı seçimi yapılana kadar, bu görevi Yürütme Kurulu Başkan Vekilince, oda yoksa Yürütme Kurulu üyelerinden en yaşlı olan Meclis Başkanlığı görevini yürütür.
SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Yürütme Kurulunun, üyelerinden bir veya bir kaçının istifa etmesi halinde, boşalan üyeliklere yedek üyeler getirilir. Ancak, yedek üyelerin yetersiz kalması halinde; ilk Olağan Genel Kurulda Yürütme Kurulunun eksik kalan asil ve yedek üyelikleri için seçim yapılır.
c) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:
SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Olağanüstü Genel Kurulu; SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanı tarafından doğrudan veya SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ üyelerinin 1/5’ünün yazılı isteği ile gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Olağanüstü toplantıda ek gündem maddesi önerge olarak teklif edilemez.
d) Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı :
SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu; E SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ ve Yürütme Kurulu asil ve yedek üyelerinin toptan istifası yada yasal zorunluluk nedeniyle toptan boşalmış olması hallerinde; bu halin ortaya çıkmasından en geç 15 gün içinde SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ nin en yaşlı üyesinin çağrısı ile Seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılır.
2) Genel Kurul Çalışma Yöntemi :
1) Genel Kurul Toplantı Gündemi, Tarihi, Yeri, Saati :
• SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Yürütme Kurulu; toplantı gündemini, yerini, tarihini ve saatini uygun iletişim araçları ile SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ üyelerine ve halka duyurur. Toplantılar halka ve basına açıktır.
• Genel Kurul Toplantısından önce, eklenmesi talep edilen gündem maddeleri Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir..
• Olağan Genel Kurul Toplantısında, önceden belirlenmiş gündem maddesine ek ve değişiklik yapılabilmesi için; üye tam sayısının 1/3′ nün yazılı önerge vermesi, önerge üzerinde lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmanın yapılmasından sonra, Genel Kurulun salt çoğunluk ile karar alması gerekir.
3) Toplantıya İştirak ve Temsilcilerin Yetki Belgesi :
1) Üyeler için ayrı bir katılımcı listesi hazırlanır ve toplantıya iştirak eden üyeler bu listeleri imzalayarak birleşime katılırlar. Yürütme Kurulu gerekli hallerde üyelerden kimlik göstermelerini de talep edebilir.
2) SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Genel Kuruluna katılacak kurum ya da kuruluş temsilcileri için ilgili kurum ya da kuruluşlar, gönderdikleri üyelerin temsil yetkilerini kapsayan yazılı bir belgeyi Yürütme Kuruluna ibraz etmeleri gerekmektedir.
3) Temsil yetkisinde meydana gelen değişiklikler için bir sonraki toplantıya kadar yeni yetki belgesinin Yürütme Kuruluna ibrazı gerekir.

4.. Divan ve Sandık Kurulu Seçimi :
Seçim gündemi ile toplanan Genel Kurul, kuruluş aşamasında Kent Konseyi Başkanı veya Kent Konseyi Genel Sekreterinin konuşması ile; kuruluş aşaması tamamlandıktan sonra SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanının veya Başkan Vekilinin konuşması yada zorunlu hallerde Meclisin en yaşlı üyesinin konuşması ile açılır.Takiben, Genel Kurul üyeleri arasından Genel Kurulu idare etmek üzere en az üç kişiden oluşan Divan Kurulu ile seçime ilişkin olarak Sandık Kurulu Başkanı ve bir üye seçilir.
5..Seçimler, Genel Kurulca aksine bir karar alınmadıkça gizli oy, açık tasnif ile yapılır
Toplantı ve Karar Nisabı :Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
6. Kararların İlanı :
SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Genel Kurulunca alınan kararlar, kamuoyuna uygun araçlarla duyurulur ve Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kuruluna da yazılı olarak bildirilir.
Madde-13. Yürütme kurulu:
1. Yürütme Kurulunun Oluşumu :
Yürütme kurulu; SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanı ile Meclis üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen on asıl 0n yedek üyeden oluşur. Yürütme Kurulunun en az 2/3 oranı SANAYICI VE İŞ İNSANLARINDAN oluşur. Farklı meclislerde üye olunsa da, sadece bir meclisin yürütme kurulunda görev alınabilinir.
2. Yürütme Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süreleri :
• Yürütme Kurulu seçimi, 15. Maddede belirtilen esaslar dâhilinde, SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ üyelerinden istekli olanlar veya aday gösterilenler arasından, Genel Kurul aksine karar almadıkça gizli oy açık tasnifle yapılır.
• Yürütme Kurulunun görev süresi; birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl olup birinci dönemde görev yapan üyelerin ikinci dönemde aday olmak veya aday gösterilmeleri halinde tekrar seçilme hakları vardır.
• Yeni Yürütme Kurulu seçimi yapılıncaya kadar mevcut Yürütme Kurulu görevine devam eder.
• Yürütme Kurulu üyeliğinin düşmesi halinde; yeni üye, en çok oyu alan yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır. Yeni üye ihtiyacının, yedeklerle karşılanamaması halinde; yeni üye, 15. Maddede belirtilen esaslar a göre, Genel Kurulca seçilir.
3. Yürütme Kurulunun Görevleri :
• Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri, önerileri ve talepleri Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunmak ve uygulamayı izlemek.
• Çalışma Gruplarının raporlarını inceleyip, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunmak ve sonuçlarını takip etmek.
• Kent Konseyi Yürütme Kurulunun hazırlayacağı, Kent Eylem Planını (çalışma programını) ve Kent Eylem Planı Uygulamaları Raporununa (faaliyet raporunun) hazırlanmasında katkıda bulunmak
• Kent Konseyi Yürütme Kurulunun hazırladığı Kent Eylem Planındaki çalışma alanlarına göre kurulması düşünülen Çalışma Gruplarının bir kısmının doğrudan oluşumunu sağlamak veya Çalışma Gruplarının oluşumunda katkıda bulunmak veya doğrudan görev alanına giren konularda SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Genel Kurul onayı ile Alt Çalışma Grupları oluşturmak.
• SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Genel Kurul onayı ile kurulan Alt Çalışma Gruplarının çalışmalarını izler ve bunlara kolaylaştıracak katkılarda bulunur.
4. Yürütme Kurulu Toplantısı ve Toplantı Gündemi :
• Yürütme Kurulu, olağan toplantılarını mümkünse Kent Konseyi Yürütme Kurulunun aylık olağan toplantılarından en az bir hafta önce, SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanı veya Başkan Vekili tarafından bildirilen gün ve saatte yapar ve alınan kararları değerlendirmek üzere Kent Konseyi Yürütme Kurulu Genel Sekreterliğine iletir. İhtiyaç halinde, aynı usulle ayrıca toplanır.
• Yürütme Kurulunun gündemi; SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanı veya Başkan Vekili tarafından, Yürütme Kurulu üyelerinin görüşleri alınarak tespit edilir. Tespit edilen gündem; Yürütme Kurulu toplantısından en az 5 gün önce üyelere mutlaka sözlü olarak yada SMS, e-posta veya mektupla bildirilir.
5. Yürütme Kurulu Toplantılarında Toplantı ve Karar Nisabı :
Yürütme Kurulu, kararlarını; Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmak kaydıyla, toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Eşitlik durumunda, başkanın oyu 2 oy olarak kabul edilir.
6. Yürütme Kurulu Üyeliğinin Düşmesi :
Bu Yönergenin, 10.03 Maddesinde belirtilen Genel Kurul üyeliğinin düştüğü durumlara ilaveten; Yürütme Kurulu toplantılarına üst üste 3 kez mazeret bildirmeden katılmayan üyenin, Yürütme Kurulu üyeliği düşer. Üyeler mazeretlerini, toplantı saatinden en geç üç saat öncesine kadar Meclis Başkan veya vekiline sözlü olarak yada dilekçe, SMS veya e-posta ile bildirirler ve telefonla teyit ederler.
Madde-14. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanı:
1. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanı, SANAYICI VE İŞ İNSANLARI arasından seçilir. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanı, Kent Konseyi Genel Kurulunun doğal üyesidir.
2. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanı, SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Genel Kurulu tarafından, adaylar arasından gizli oy, açık tasnifle seçilir.
3. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
4. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Genel Kuruluna ve Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
5. Yürütme Kurulu gündemini, Yürütme Kurulu üyelerinin de görüşünü alarak Başkan Vekili ile birlikte oluşturur.
6. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİNİ, Kent Konseyi Genel Kurulunda temsil eder,
7. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ adına, Kent Konseyi Genel Kurulu ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunda yürütülen çalışmalar konusunda, SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİNE ve organlarına bilgi verir
8. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİN de ve SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Yürütme Kurulunda alınan kararları,Kent Konseyi Genel Kurulu ve Kent Konseyi Yürütme Kuruluna taşımak, tartışmak, takip etmek.
9. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ adına, SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanlığınca yapılacak her türlü yazışmayı, Başkan Vekili ile birlikte imzalamak.
10. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde; kendisine Başkan Vekili vekâlet eder.
Madde-15. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Alt Çalışma Grupları:
1. Tanımı :
SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ amacına uygun olarak, çalışma programında yer alan konuların gerçekleştirilebilmesi; toplumsal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi; bu amaçlara uygun olarak hazırlanmış veya hazırlanacak eylem projelerinin yaşama geçirilebilmesi için öneriler ve projeler geliştirmek, gönüllülük esasına göre çalışmalarda bulunmak üzere bir araya gelen topluluklara, SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Alt Çalışma Grupları denir.
2. Alt Çalışma Gruplarının Kuruluşu ve çalışma esasları :
• Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin amaç ve ilkeleri gözetilerek ve Kent Konseyi Yönergesine dayanılarak, bu yönergenin 06.10 maddesine göre, Yürütme Kurulunun teklifi ve Genel Kurulda alınacak karar ile Alt Çalışma Grupları kurulabilir.
• Amaç ve hedefleri belirlenerek oluşturulan Alt Çalışma Grubu en az iki kişinin yazılı başvurusuyla kurulur.
• İlgili Alt Çalışma Grupları kendi aralarında biri kolaylaştırıcı olmak üzere görev dağılımı yaparlar, toplanma zamanları ve çalışma şekillerini kendileri belirler.
• Kurulan Alt Çalışma Grubu, en geç bir ay içinde programını, bütçesini ve diğer ihtiyaçlarını hazırlayarak yürütme kuruluna verir. Yürütme Kurulu, bu program ve bütçeyi onay için Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunar,
• Yürütme kurulunca programı ve bütçesi onaylanan Alt Çalışma Grubu kurulmuş olur ve çalışmalarına başlar.Ancak, Kent Konseyi Yürütme Kurulunca bütçeleri onaylanmayan SİVİL SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Alt Çalışma Grubu kendi imkanları içinde faaliyetlerini sürdürebilir.
• Alt Çalışma grupları; kuruldukları konu, alan ya da sorunlarla ilgili durumu tespit eder, sorunları belirler. Sorunların çözümü, yapılması gerekenleri bir öneri, görüş veya proje halinde yürütme kuruluna sonuç raporu olarak sunar. Bu raporlara varsa eylem planlarını da ilave eder.
• Alt Çalışma Grupları, toplantılarda görüşülen konuları ve alınan kararların kayıtlarını tutarlar. Kararlar tartışılarak alınmalıdır.
• Alt Çalışma gruplarında; çalışanların bir diğerine üstünlüğü olmamalı, eşitliğe özen gösterilmelidir. Çalışmalarda bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez; bunlara yönelik çalışma yapılmaz. Çalışma gruplarında din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayırımcılığı yapılmaz. Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz.
• Alt Çalışma Grupları; Yürütme Kurulunun öncülüğü ve gözetimiyle konuları ile ilgili bilgi ve doküman temininde, bu konu ile ilgili uzman ihtisas sahibi kişilerle toplantı ve görüşme yapmakta tamamen serbesttirler.
• Alt çalışma Grupları; konuları ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin raporları, belirlenen sürede Yürütme Kuruluna iletir. Birlikte yapılacak değerlendirme sonucunda son rapor haline getirilir ve bu rapor SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Genel Kurulu onayına sunulur. Raporun bir kopyası, değerlendirilmek üzere, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletilir.
• Alt Çalışma Grupları, Yürütme Kurulunun gerek görmesi ve bunu Kent Konseyi Yürütme Kurulunun uygun görmesi halinde, Kent Konseyinin konuyla ilgili seminer, konferans ve inceleme yapılması çalışmalarına katılabilirler.
• Alt Çalışma grupları, SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ ilgilendiren faaliyetleri sırasında; bölgemizde bulunan dernek, oda, sendika vb gibi sivil toplum örgütleri ve diğer kamu ve özel teşebbüslerle temas ve diyaloglar da bulunabilir, her türlü belge ve bilgi akışını temin etmekte serbesttirler.
• Oluşan görüş, bilgi ve raporlar Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunulur.
Madde -16. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Kent Eylem Planı:
1. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Kent Eylem Planı; Kent Eylem Planı özelinde, SANAYI VE TİCARET temelinde kentin hedeflerinin, önceliklerinin, tercihlerinin belirlendiği bir çalışmadır. Planda, SANAYI VE TİCARETE yönelik toplumsal öncelikler belirlenir. Mevcut kaynaklarla, imkânlarla hedeflere ulaşmanın yöntem, araç ve mekanizmaları tespit edilir. Hangi karar ve eylemlerin diğerlerinden daha önemli olduğu belirlenir.
2. Planın amacı; ESENYURT’DA SANAYI VE TİCARETİN farklı olan özelliklerini öne çıkarmak, ülke ve dünya kentleri SANAYI VE TİCARET KURULUŞLARI VE MENSUPLARI ile ilişki ve iletişim kurma ve SANAYI VE TİCARİ KURULUŞLARINA ekonomik olarak desteklenmelerine öncülük etmek olmalıdır.
3. Planın amacı; Esenyurtlu SANAYICI VE İŞ İNSANLARININ değişen şartlarda kendi geleceklerine ilişkin kararları verme sorumluluğunu kazandırmak olmalıdır.
4. Planın amacı; Esenyurtlu SANAYICI VE İŞ İNSANLARININ kuşaklar arası ve kuşaklar içi adalet temelinde kentin sosyal ve ekonomik gelişimi için artan bir mutabakatın oluşmasına katkıda bulunmak olmalıdır.
5. Planın amacı; Esenyurtlu SANAYICI VE İŞ İNSANLARININ yaşam kalitesinin, en az kaynak kullanarak en kısa sürede yükseltilmesini gerçekleştirilme amacına hizmet etmek olmalıdır.
6. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI Kent Eylem Planı, katılımcıların imecesi ile hazırlanır. Katılanların katkısı farklı nitelik ve nicelikte olur. Katılımcılar eşit önemde olup hiç kimse diğerine kendi düşüncesini dayatamaz. Alt Çalışma gruplarının hazırlıkları; hedef gruplarla görüşüldükten sonra sektörel plan haline getirilir. Sektörel planlar, Meclisinde görüşülerek, birbirleriyle çelişen yönleri giderilir ve Mecliste onaylandıktan sonra Kent Konseyinde görüşülmesi ve onaylanması için Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunulur.Kent Konseyinde onaylanan Eylem Planı, Kent Konseyi Eylem Planı içinde yer alır.
7. SANAYICI VE İŞ İNSANLARININ Kent Eylem Planı; kapsama alanı olan Esenyurt ilçe sınırları ile sınırlıdır.Kentin iletişimde olduğu yerlerde dikkate alınarak, planın azami bir yılda tamamlanması hedeflenmelidir.
8. SANAYICI VE İŞ İNSANLARININ Kent Eylem Planının aşamaları :
• Alt Çalışma Gruplarının plan önerilerini hazırlamaları.
• Alt Çalışma Gruplarının, Sektörel önerilerinin görüşülerek planın onaylanması ve Kent Konseyi Genel Kurulunda görüşülmesi için Kent KonseyiYürütme Kuruluna iletilmesi.
• Kent Eylem Planının Kent Konseyinde görüşülmesi ve onaylanması ile Kent Konseyi Eylem Planı içinde yer alması.
• İlgili kurum ve kuruluşlarca planın uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi.
9. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Kent Eylem Planının Planlama Süreci Temel İlkeleri:
• Yerel hizmet kullanıcılarının istek, değer ve ideallerinin yansıtılması.
• Doğal kaynakların ve doğanın taşıma kapasitesinin dikkate alınması.
• Teknik değerlendirmelerin ve ekolojik süreçlerin değerlendirilmesi.
• Kuşaklar arası ve içi adaletin sağlanması.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Madde-17. Toplantı ve görüşme usulü:
1. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ ve organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
2. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Genel Kurulu, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının beşte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.
Madde-18. Bildirim:
SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Genel Kurulunca oluşturulan görüşler, Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulunda değerlendirildikten sonra, uygun görülenler Belediye Meclisine iletilir. Belediye Meclisi tarafından değerlendirilerek dikkate alınan konuların Esenyurt Belediyesi tarafından Esenyurt Kent Konseyine bildirilenler hakkında, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Genel Sekreterliğince SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Yürütme Kuruluna yazılı bilgi verilir.
Madde 19. Başkan Vekili:
1. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkan Vekili; Meclis Başkanı tarafından önerilen iki aday arasından Yürütme Kurulunca seçilir.
2. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkan Vekili; 6 ncı Maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Çalışma Grupları, diğer Meclisler, Alt Çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
3. Başkan Vekili, SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
Madde 20. Sekreterya Hizmetleri:
SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ sekretarya hizmetleri, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sekretarya hizmetleri veren kişilerce yerine getirilir. Bu hizmetin yerine getirilmesi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Genel Sekreterince koordine edilir.
Madde- 21. SANAYICI VE İŞ İNSANLARI MECLİSİ Mali Yapısı:
Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi gereğince Esenyurt Kent Konseyi bütçesinden karşılanır.
Madde-22. Yürütme ve Yürürlülük:
Bu yönerge maddelerini Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.
Bu yönerge, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayını takiben geçici olarak yürürlüğe girer.Kent Konseyi genel Kurulunda onaylanması sonrası kesinleşir.