• TurkishEnglish

SOSYAL YARDIMLAŞMA MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

10 NOLU YÖNERGE
SOSYAL YARDIMLAŞMA MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Amaç:
Madde – 1: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.
Kapsam:
Madde – 2: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.
Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi
Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları
Amacı:
Madde – 3: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi’nin amacı;
1. Dil, din, ırk, cinsiyet gibi hiçbir ayırım gözetmeden yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak,
2. İnsanların sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek, toplumların sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek,
3. İnsanlığın evrensel değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
4. Yoksullukla mücadele ve nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla her seviyede eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak.
5. Üyeleri arasında ve tüm toplum katmanlarında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaymak,
6. İhtiyaç sahiplerine eğitim, gıda, giyim, sağlık, kira, yakacak vb. zaruri ihtiyaç alanlarında ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,
7. Gıda Bankacılığı kapsamında gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri bağışı kabul etmek ve GIDA BANKACILIĞI kapsamında faaliyet yürütmek ve bağışları ihtiyaç sahiplerine dağıtmak.
8. Sivil toplum kuruluşlarının kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine katkı sağlamaları, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idareler ile iş birliği yapmaları, ayrıca kamu hizmetlerine gönüllü katılımlarının sağlanmasın örnek oluşturup bu yönde uygulamalar yapmak.
9. İnsan hak ve hürriyetlerine yönelik her türlü olumsuzluğa ve hukuksuzluğa karşı hak ve özgürlük bilinci oluşturmak; bu hususta her türlü çabayı sergilemek, bu alanlarda çalışma yapanlara destek olmak.
İlkeleri:
Madde – 4: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür;
1. Şeffaflık: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisiçalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit yapar.
2. Temsil: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi, yerel yönetim sürecindeki karar alma mekanizmalarında sosyal yardımlaşma meclisi adına söz sahibi olan temsili yapıdır. Ancak Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisisiyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsız olup bu doğrultudaki hiçbir güç ile dikey ve yatay ilişki içine giremez.
3. Kadın – Erkek Eşitliği: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisiçalışmalarında kadın – erkek eşitliği esastır. Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi’nin organlarında temsilde kadın – erkek dengesinin sağlanmasına dikkat eder.
4. Gönüllülük: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine giremez. Kent içerisinde hemşerilerinin gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
5. Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına sosyo-ekonomik bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
6. Sürdürülebilirlik: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi’nin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisleriile iletişim bağlarını kurar, ortaklık geliştirir ve güçlendirir.
7. Yönetişim: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisiiyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
8. Çözümde Ortaklık: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisiçalışmalarının tümü başta Esenyurt Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde gerçekleştirir.
9. Aktif Katılım: Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde üyelerin karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir zorunluluktur. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir.

Oluşumu:
Madde – 5: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi 15 asil üye 15yedek üyeden oluşmaktadır.
1. Gönüllü çalışmalar yapan şahılar,
2. Kent ile ilgili çalışma yapan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri,
3. Meslek Odalarından temsilcileri,
4. Kamu Kurumları’nın temsilcileri
5. Serbest Meslek, Esnaf temsilcileri
Organları:
Madde–6: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi’nin organları şunlardır:
1. Sosyal Yardımlaşma Meclisi Genel Kurulu
2. Sosyal Yardımlaşma Meclisi Yürütme Kurulu
3. Sosyal Yardımlaşma Meclisi Çalışma Grupları
SOSYAL YARDIMLAŞMA MECLİSİ GENEL KURULU
Madde 7:
1. Aktif üyelerden oluşur. Sosyal Yardımlaşma Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi; Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.
2. Sosyal Yardımlaşma Meclisi Genel Kurulu; yılda en az 1 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Sosyal Yardımlaşma Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Sosyal Yardımlaşma Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan aktif üyelerin oy çokluğu ile alır.
3. Genel Kurul, Sosyal Yardımlaşma Meclisi Eş Sözcülerini seçer.
4. Sosyal Yardımlaşma Meclisi üyelerinin Seçimli Genel Kurul’da oy kullanabilmeleri için, seçim tarihinden önceki son 1 ay, Sosyal Yardımlaşma Meclisi üyeliği olması ve faaliyetlere katılmış olmaları gerekmektedir.
5. Sosyal Yardımlaşma Meclisi toplantıları Sosyal Yardımlaşma Meclisi Eş Sözcüleri veya Sekreter tarafından yönetilir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA MECLİSİ YÜRÜTME KURULU
Madde 8:
1. Sosyal Yardımlaşma Meclisi Yürütme Kurulu; Sosyal Yardımlaşma Meclisi Eş Sözcüleri, Sekreter ve kadın erkek eşitliği gözetilerek seçilen 4 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur.
2. Sosyal Yardımlaşma Meclisi Eş Sözcüleri Yürütme Kurulu toplantılarını yönetirler. Eş Sözcülerin bulunmaması halinde sekreter Yürütme Kurulu toplantısını yönetir. Hiçbiri yoksa, Yürütme Kurulu toplantısı ertelenir.
3. Yürütme Kurulu, en az 2 haftada bir toplanır. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Sosyal Yardımlaşma Meclisi Sekreteri aracılığıyla duyurur.
4. Sosyal Yardımlaşma Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine oy sıralamasına göre ilk yedek üye alınır.
5. Asil ve Yedek tüm Yürütme Kurulu üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
6. Yürütme Kurulu üyeleri, Çalışma Grupları içerisinde eş sözcü, raportör ya da üye olarak görev alabilir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 9:
1. Çalışma Grupları, belirlenen öncelikli konularda çalışmalar yapabilecek gönüllülerin katılımıyla oluşur. Kentteki taleplerin doğrultusunda Yürütme Kurulu kararıyla sürekli çalışma grupları belirlenir.
2. Çalışmalarının sürekliliği halinde oluşumuna devam eder. Yürütme Kurulu kararı ile ihtiyaca yönelik kısa dönemli çalışma grupları da oluşturulabilir.
3. Çalışma Grupları, kendi aralarında Grup Lideri belirler. Çalışma Grubu Lideri Çalışma Grubu faaliyetlerini Yürütme Kurulu ve Genel Kurul ile paylaşır.
4. Çalışma gruplarının ayda en az 1 kez toplanma zorunluluğu vardır. Çalışma Gruplarının toplantıları Çalışma Grubu Liderleri tarafından Yürütme Kurulu ve Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri ile istişare halinde organize edilir.
Dayanak, Yürürlülük, Yönerge Değişikliği
Dayanak
Madde – 10: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi Çalışma Yönergesi 5393 sayılı yasanın 76. maddesi ve 8 Ekim 2006 tarihli 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyleri Yönetmeliği’ne dayanmaktadır.
Yürürlülük
Madde – 11: Bu yönerge Esenyurt Kent Konseyi Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yönerge Değişikliği
Madde – 12: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi çalışma yönergesi, Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu sağlaması ile değiştirilir.
Çeşitli Hükümler
Madde 13:Esenyurt Kent Konseyi Ofisi; sekretarya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin, Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları toplantılarının, çeşitli proje ve aktivitelerin gerçekleştirileceği ana mekân olup lüzum halinde Kent Konseyinin bilgisi ve onayı dahilinde kent içindeki uygun mekanları da aktiviteler için kullanılabilir.
Madde 14: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.
Madde 15: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.

Madde 16: Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi Yürütme Kurulu, çalışma grupları ve projeler hakkında Kent Konseyi Genel Sekreteri’ni, ilgili sorumlu ya da kolaylaştırıcı aracılığı ile sürekli bilgilendirir.

Madde 17: Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

Üye Olma
Madde 18: Yeni üyeler, öncelikle üye kayıt formunu doldurmalıdır. Üyeliklerin kabulü, üye kayıt formu ve gönüllülük taahhütnamesi doldurulduktan ve Meclis Yürütme Kurulu’nda görüşüldükten sonra, Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin onayı ile gerçekleşir.

Üyelikten Ayrılma
Madde 19:Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 20:Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi’ne üye olma hakkını yitirmek, Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Esenyurt Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.

25 Ocak 2020 4 Okunma
istanbul escort turbanl˝ escort şişli escort şirinevler escort bakırköy escort fındıkzade escort esenyurt escort ataköy escort beylikdüzü escort avcılar escort bahçeşehir escort avcılar escort fatih escort avcılar escort istanbul escort şirinevler escort şirinevler escort istanbul escort esenyurt escort