• TurkishEnglish

YAŞLILAR VE EMEKLİLER MECLİSİ YÖNERGESİ

5 NOLU YÖNERGE
ESENYURT KENT KONSEYİ
YAŞLILAR VE EMEKLİLER MECLİSİ
YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM-
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1: Esenyurt Kent Konseyi YAŞLILAR VE EMEKLİLER MECLİSİ oluşumunu,
organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.
Dayanak
Madde 2: Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006
tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi
Yönetmeliği’nin 10. ve 12. maddeleri ile Esenyurt Kent Konseyi

Çalışma Yönergesi’nin 12.
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3: Bu Yönergenin uygulanmasında;
• Belediye: Kent Konseyi çalışmalarına destek olan Esenyurt Belediye Başkanlığı’nı,
• Kent Konseyi: Esenyurt Kent Konseyi’ni,
• Çalışma Grubu:Esenyurt Kent Konseyi tarafından oluşturulan Yaşlılar ve Emekliler MeclisiÇalışma Grubu’nu,
• Temsilci:Yaşlılar ve Emekliler MeclisiÇalışma Grubu’nu, Temsilcisi’ni
• Genel Sekreterlik: Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ni
• Yürütme Kurulu: Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Yürütme Kurulunu
• Genel Kurul : Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Genel Kurulunu,
• Meclis Başkanı : Yaşlılar ve Emekliler Meclisi tarafından seçilen Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanını,
• Meclis Başkan Vekili: Yaşlılar ve Emekliler Meclisi tarafından seçilen Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkan Vekilini,
• Meclisler , Çalışma Grupları, Alt Çalışma Grupları : Esenyurt Kent Konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,
• Kent Eylem Planı: Kentteki kurum ve kuruluşlar ile farklı ilgi gruplarının sorumluluklarını, taahhütlerini, hedeflerin ve eylemlerin genel çerçevesini çizen mutabakat belgesini,ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM-
Yaşlılar ve Emekliler Meclisinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Madde-05. Yaşlılar ve Emekliler Meclisinin oluşumu:
1. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi, bu Yönergenin 8 inci Maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.
2. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Genel Kurulu, ilk kuruluş toplantısını yapmak üzere Esenyurt Kent Konseyi Başkanının çağrısı ile toplanır.
3. Kent Konseyi Başkanı veya görevlendireceği Yürütme Kurulu Üyesinin başkanlığında toplanan Yaşlılar ve Emekliler Meclisi, Meclis Genel Kurulu, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından, en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.
4. Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Yürütme Kurulu ve Meclisi Başkanı seçilir.
Madde -06. Yaşlılar ve Emekliler Meclisinin görevleri:
1. Yaşlılar ve Emekliler Meclisini, Esenyurt Kent Konseyi Genel Kurulunda ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunda temsil etmek için 1 (bir) temsilci seçmek.
2. Yaşlılar ve Emekliler ile ilgili çalışma alanlarında geliştirdikleri sektörel öneri ve projeleri, Genel Sekreter kanalıyla Yürütme Kuruluna bildirmek.
3. Esenyurt’da yaşayan Yaşlılar ve Emeklilerin sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm aramak.
4. Yaşlılar ve Emeklilerin öncelikli konularını,kentin ortak gündemine taşımak ve Yaşlılar ve Emeklilerin Esenyurt’da Kent Konseyinde (Genel Kurul ve Yürütme Kurulunda) güçlü bir şekilde temsil edilmelerini sağlamak.
5. Yaşlılar ve Emeklilerin, karar alma süreçlerine ve kentsel yaşamın her alanına etkin olarak katılımını sağlamak; Yaşlılar ve Emeklilerin sorunlarından, gereksinmelerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak, bu konularda çözüm önerileri ve projeler üretmek; Yaşlılar ve Emeklilerle ilgili bu öneri ve projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak ve katılmak; Yaşlılar ve Emeklilerin yerel hizmetlerin yürütülmesinde, daha çok sorumluluk üstlenmesi hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik işlevleri yerine getirmek.
6. Yaşlılar ve Emeklilerin, gerek bireysel olarak ve gerekse Yaşlılar ve Emeklilerle ilgili kurulmuş olan kuruluş temsilcileri, Yaşlılar ve Emeklilerin sorunları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllüler yolu ile Kent Konseyinde, dolayısıyla Belediye yönetimine daha etkin olarak katılım ve denetim işlevini yerine getirmelerini sağlamak.
7. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi, herhangi bir grubun veya siyasi oluşumun alt organı gibi çalışamaz, herhangi bir organik ilişki barındıramaz.
8. Kent Konseyi yönetmelik ve yönergelerine uygun olarak; Yaşlılar ve Emekliler Meclisinin oluşumu, organları, görevleri, çalışma yöntemleri, ilkeleri ile ilgili yönetmelik ve yönergeler hazırlamak veya olan yönetmelik ve yönergelerde günün koşullarına uygun değişiklikleri yapmak ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayına sunmak.
9. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi, çalışma usul ve esaslarını belirleyen İç Yönergeler hazırlamak ve bunları Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Genel Kurulu onayına sunmak.
10. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi kuruluş amaçlarına uygun olarak, faaliyet alanları ile ilgili alt çalışma grupları oluşturmak.
11. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi olarak; Esenyurt’da Kent sorunlarını demokratik bir biçimde tartışmak, katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
12. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi olarak; sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
13. Yaşlılar ve Emeklilere yönelik olarak; Esenyurt’a ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak amacıyla, EsenyurtKent Eylem planına katkıda bulunmak,
14. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi olarak; Kent Konseyinde yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
15. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi olarak; Esenyurt’un sosyal, ekonomik, bilimsel, kültürel, çevresel ve benzeri değerlere ilişkin önceliklerini belirleyip, kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek; çok seslilik ilkeleri ışığında çözüm önerilerini Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletmek,
16. Esenyurt’da Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
17. Esenyurt’da Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
18. Esenyurt’da Yaşlılar ve Emeklilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
19. Esenyurt kentinin yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
20. Yaşlılar ve Emekliler Meclisinde oluşturulan görüşleri ve önerileri, değerlendirilmek üzere Kent Konseyi Yürütme Kuruluna göndermek ve sonuçlarını takip etmek, “Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanını” ve ” Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Yürütme Kurulu”nu bu konularda yetkilendirmek,
21. Yerel yönetimin sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözümüne yönelik olarak,uzun dönemli planları ve projeleri hazırlamak; bu proje ve planları tartışılması sonucu Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletmek ve uygulanmasını takip etmek,
22. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının ve kentin yaşam kalitesinin geliştirilmesi, çevreye duyarlılığın artırılması ve yoksulluğun giderilmesi amacıyla kent sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılacağı Yaşlılar ve Emeklilere yönelik toplantıları düzenlemek; bu konuda oluşturulan programlara Yaşlılar ve Emekliler olarak katkı ve destek sağlamak,
23. Esenyurt’un sorunlarının çözümü amacı ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,
24. Esenyurt Yaşlılar ve Emekliler Lobisi oluşturarak, kentimizin tanıtımına katkıda bulunmak,
25. Uygun alanlarda araştırma ve incelemeler yaptırmak ve bunların uygulanması yada yayınlaması için Kent Konseyi Yürütme Kuruna vermek,
26. Yaşlılar ve Emeklilerle ilgili alanlarda, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla projeler hazırlama çalışmalarına katılmak; bu kuruluşların hibe, bağış, gibi imkânlarını kente sunulmasını sağlamak için çaba harcamak,
27. Eğitim, bilim, sanat, kültür, bilgi, derleme ve değerlendirme merkezleri kurulması; ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum, ihtisas fuarı, panel ve konferans gibi tanıtıcı, üretici, eğitici, geliştirici ve katılımcı toplantılar ve etkinlikler düzenleme çalışmalarına katılmak,
28. Türkiye ve diğer ülke üniversiteleri ile Esenyurt arasında işbirliğinin gelişmesine yönelik çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak,

Madde-07. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Çalışma ilkeleri:
Yaşlılar ve Emekliler Meclisi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.
1. Yaşlılar ve Emekliler olarak, Esenyurt’a sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, Esenyurt’un yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
2. Yaşlılar ve Emeklilere yönelik her türlü kötü muamele, şiddet ve istismara karşı, Esenyurt’a özel çözümler bulmak ve öneriler geliştirmek.
3. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelere dayanarak, Yaşlılar ve Emeklilerin kent ve kent yaşamında karşılaşacağı sorunları asgariye indirmek için çözüm önerileri geliştirmek ve bunların uygulanabilmesi için çalışmak.
4. Yaşlılar ve Emekliler olarak, Esenyurt Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, Esenyurt’un hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerine katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak.
5. Esenyurt’un Yaşlılar ve Emekliler için yaşanabilir bir kent olması için, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak; bu görüş ve önerilerin, Kent Konseyi Yürütme Kurulu aracılığı ile Kent Konseyi Genel Kuruluna sunulmasını sağlamak.
6. Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak.
7. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek ve benimsetmek ilkeleri çerçevesinde çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Üyeliği ve Organları

Madde-08. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Üyeliği:
Yaşlılar ve Emekliler Meclisi; aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
1. Birinci veya ikinci ikametgah adresi Esenyurt’da olan, 65 (altmışbeş) yaş ve üstü herkes, Yaşlılar ve Emekliler Meclisinin doğal üyesidir.
2. Doğal üyeler, kuruluş aşamasında Kent Konseyi Başkanı veya Kent Konseyi Genel Sekreterinin çağrısı üzerine; kuruluş sonrası Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanının çağrısı üzerine toplanır ve toplantıya katılanlar arasından, 10 (on) kişiye 1 (bir) kişi hesabıyla Yaşlılar ve Emekliler Meclisi için delege seçerler. Her halukarda delege sayısı 10 (on) kişiden az olamaz.
3. Esenyurt’da Yaşlılar ve Emeklilere yönelik olarak kurulmuş STK’lardan ( dernek, sendika, vakıf, siyasi parti,meslek kuruluşu vs. ) birer temsilci
4. Yaşlı ve Emekli olmayan gönüllülerden en çok 5 (beş) temsilci. Gönüllülerin fazla olması halinde, Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanı huzurunda, gönüllüler kendi aralarından 5 (beş) temsilci seçer. Bu seçim yapılamazsa; Yaşlılar ve Emekliler Meclisi başkanınca, gönüllüler arasından ad çekme ile en çok 5 (beş) temsilci belirlenir.
.
Madde-09. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Üyeliğinin Başlaması:
1. Birinci veya ikinci ikametgah adresi Esenyurt olan, 65 (altmışbeş) yaş ve üstü herkes, 10 kişiden az olmamak üzere aralarından 1/10 oranında seçecekleri delegelerin seçiminin tamamlanması sonrası, bu Yaşlılar ve Emeklilerin, Yaşlılar ve Emekliler Meclisi üyeliği başlar.
2. Esenyurt’da Yaşlılar ve Emeklilere yönelik olarak kurulmuş STK’ların ( dernek, sendika, vakıf, siyasi parti, meslek kuruluşu vs.) birer temsilcinin Yaşlılar ve Emekliler Meclisi üyeliği; temsil ettikleri kurumun yazılı bir kararının Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanlığına bildirilmesi ile başlar.
3. Yaşlı ve Emekli olmayan gönüllülerden en çok 5 (beş) temsilcinin Yaşlılar ve Emekliler Meclisi üyeliği, en çok 5 temsilcinin seçimi sonrasında başlar.

Madde-10. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Üyeliğinin Sona Ermesi ve Boş Üyeliklerin Tamamlanması:
1. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi üyesinin Meclis üyeliği; üyenin Meclis üyeliğinden yazılı başvuruyla istifa etmesi; temsilcisi olduğu kurum tarafından bu görevinden azledilmesi veya görevinden ayrılması halinde sona erer.
2. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi üyeliğinden istifa eden doğal üye kontenjanından gelen üye yerine yedek üye Meclis üyeliğine getirilir. Azledilen veya görevinden ayrılan üye yerine yeni üyeleri bildirmesi; Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanınca STK’lara, kamu kurum ve kuruluşlarına üç gün içinde yazıyla bildirilir.
3. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Genel Kurulu toplantılarına, üst üste üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşmüş sayılır. Bu sebeple üyeliği sona erenlerin durumu; Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanınca, kendilerine ve temsil ettikleri kuruma üç gün içinde yazıyla bildirilir.
4. Üyelikleri düşen Yaşlılar ve Emekliler Meclisi üyelerinin yerine; resen ya da Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanının yazılı talebi üzerine, ilgili tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerince temsilci olarak yeni bir üye görevlendirilir.

Madde-11. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Organları:
Yaşlılar ve Emekliler Meclisi, aşağıdaki organlardan oluşur:
1. Genel Kurul.
2. Yürütme Kurulu.
3. Alt Çalışma grupları.
4. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanı.
5. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkan Vekili

Madde-12. Genel Kurul:
1. Toplanma Usulleri :
a) Olağan Genel Kurul Toplantısı:
Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Olağan Genel Kurulu, Ocak ve Eylül aylarında gerçekleştirilen Kent Konseyi Genel Kurulundan en az 15 gün önce Aralık ve Ağustos ayları içinde olmak üzere; yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
b) Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı :
Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Seçimli Olağan Genel Kurulu, kuruluş aşaması sonrasını takiben her 2 yıl sonraki Aralık ayı ve daha sonrada her 3 yıl sonraki Aralık ayı içinde Seçimli Genel Kurulunu yapar.
Bu Genel Kurullarda, 8 nci madde de belirtilen Genel Kurul üyelerinin katılımı ile Meclis Başkanı ve Yürütme Kurulu için Genel Kurul üyelerinden aday olan veya aday gösterilenler arasından Genel Kurulca aksine bir karar olmadıkça gizli oy açık tasnif ile seçim yapılır.
Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanlığının istifa ve yasal zorunluluk nedenleriyle boşalması halinde, ilk olağan Genel Kurulda Meclis Başkanı seçimi yapılır.
Yeni Meclis başkanı seçimi yapılana kadar, bu görevi Yürütme Kurulu Başkan Vekilince, oda yoksa Yürütme Kurulu üyelerinden en yaşlı olan Meclis Başkanlığı görevini yürütür.
Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Yürütme Kurulunun, üyelerinden bir veya bir kaçının istifa etmesi halinde, boşalan üyeliklere yedek üyeler getirilir. Ancak, yedek üyelerin yetersiz kalması halinde; ilk Olağan Genel Kurulda Yürütme Kurulunun eksik kalan asil ve yedek üyelikleri için seçim yapılır.
c) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:
Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Olağanüstü Genel Kurulu; Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanı tarafından doğrudan veya Yaşlılar ve Emekliler Meclis üyelerinin 1/5’ünün yazılı isteği ile gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Olağanüstü toplantıda ek gündem maddesi önerge olarak teklif edilemez.
d) Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı :
Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu; Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu asil ve yedek üyelerinin toptan istifası yada yasal zorunluluk nedeniyle toptan boşalmış olması hallerinde; bu halin ortaya çıkmasından en geç 15 gün içinde Yaşlılar ve Emekliler Meclisinin en yaşlı üyesinin çağrısı ile Seçimli Olağanüstü Genel Kurul yapılır.
2) Genel Kurul Çalışma Yöntemi :
1) Genel Kurul Toplantı Gündemi, Tarihi, Yeri, Saati :
• Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Yürütme Kurulu; toplantı gündemini, yerini, tarihini ve saatini uygun iletişim araçları ile Yaşlılar ve Emekliler Meclisi üyelerine ve halka duyurur. Toplantılar halka ve basına açıktır.
• Genel Kur
lashing yük sabitleme

u
pendik escort

l Toplantısından önce, eklenmesi talep edilen gündem maddeleri Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir.
• Olağan Genel Kurul Toplantısında, önceden belirlenmiş gündem maddesine ek ve değişiklik yapılabilmesi için; üye tam sayısının 1/3′ nün yazılı önerge vermesi, önerge üzerinde lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmanın yapılmasından sonra, Genel Kurulun salt çoğunluk ile karar alması gerekir.
3) Toplantıya İştirak ve Temsilcilerin Yetki Belgesi :
1) Üyeler için ayrı bir katılımcı listesi hazırlanır ve toplantıya iştirak eden üyeler bu listeleri imzalayarak birleşime katılırlar. Yürütme Kurulu gerekli hallerde üyelerden kimlik göstermelerini de talep edebilir.
2) Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Genel Kuruluna katılacak kurum ya da kuruluş temsilcileri için ilgili kurum ya da kuruluşlar, gönderdikleri üyelerin temsil yetkilerini kapsayan yazılı bir belgeyi Yürütme Kuruluna ibraz etmeleri gerekmektedir.
3) Temsil yetkisinde meydana gelen değişiklikler için bir sonraki toplantıya kadar yeni yetki belgesinin Yürütme Kuruluna ibrazı gerekir.
4. Divan ve Sandık Kurulu Seçimi :
Seçim gündemi ile toplanan Genel Kurul, kuruluş aşamasında Kent Konseyi Başkanı veya Kent Konseyi Genel Sekreterinin konuşması ile; kuruluş aşaması tamamlandıktan sonra Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanının veya Başkan Vekilinin konuşması yada zorunlu hallerde Meclisin en yaşlı üyesinin konuşması ile açılır.
Takiben, Genel Kurul üyeleri arasından Genel Kurulu idare etmek üzere en az üç kişiden oluşan Divan Kurulu ile seçime ilişkin olarak Sandık Kurulu Başkanı ve bir üye seçilir.
5. Seçimler, Genel Kurulca aksine bir karar alınmadıkça gizli oy, açık tasnif ile yapılır
Toplantı ve Karar Nisabı :Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
6. Kararların İlanı :
Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Genel Kurulunca alınan kararlar, kamuoyuna uygun araçlarla duyurulur ve Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kuruluna da yazılı olarak bildirilir.
Madde-13. Yürütme kurulu:
1. Yürütme Kurulunun Oluşumu :
Yürütme kurulu; Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanı ile Meclis üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen on asıl 0n yedek üyeden oluşur. Yürütme Kurulunun en az 2/3 oranı Yaşlılar ve Emeklilerden oluşur. Farklı meclislerde üye olunsa da, sadece bir meclisin yürütme kurulunda görev alınabilinir.
2. Yürütme Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süreleri :
• Yürütme Kurulu seçimi, 15. Maddede belirtilen esaslar dâhilinde, Yaşlılar ve Emekliler Meclisi üyelerinden istekli olanlar veya aday gösterilenler arasından, Genel Kurul aksine karar almadıkça gizli oy açık tasnifle yapılır.
• Yürütme Kurulunun görev süresi; birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl olup birinci dönemde görev yapan üyelerin ikinci dönemde aday olmak veya aday gösterilmeleri halinde tekrar seçilme hakları vardır.
• Yeni Yürütme Kurulu seçimi yapılıncaya kadar mevcut Yürütme Kurulu görevine devam eder.
• Yürütme Kurulu üyeliğinin düşmesi halinde; yeni üye, en çok oyu alan yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır. Yeni üye ihtiyacının, yedeklerle karşılanamaması halinde; yeni üye, 15. Maddede belirtilen esaslar a göre, Genel Kurulca seçilir.
3. Yürütme Kurulunun Görevleri :
• Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri, önerileri ve talepleri Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunmak ve uygulamayı izlemek.
• Çalışma Gruplarının raporlarını inceleyip, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunmak ve sonuçlarını takip etmek.
• Kent Konseyi Yürütme Kurulunun hazırlayacağı, Kent Eylem Planını (çalışma programını) ve Kent Eylem Planı Uygulamaları Raporununa (faaliyet raporunun) hazırlanmasında katkıda bulunmak
• Kent Konseyi Yürütme Kurulunun hazırladığı Kent Eylem Planındaki çalışma alanlarına göre kurulması düşünülen Çalışma Gruplarının bir kısmının doğrudan oluşumunu sağlamak veya Çalışma Gruplarının oluşumunda katkıda bulunmak veya doğrudan görev alanına giren konularda Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Genel Kurul onayı ile Alt Çalışma Grupları oluşturmak.
• Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Genel Kurul onayı ile kurulan Alt Çalışma Gruplarının çalışmalarını izler ve bunlara kolaylaştıracak katkılarda bulunur.
4. Yürütme Kurulu Toplantısı ve Toplantı Gündemi :
• Yürütme Kurulu, olağan toplantılarını mümkünse Kent Konseyi Yürütme Kurulunun aylık olağan toplantılarından en az bir hafta önce, Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanı veya Başkan Vekili tarafından bildirilen gün ve saatte yapar ve alınan kararları değerlendirmek üzere Kent Konseyi Yürütme Kurulu Genel Sekreterliğine iletir. İhtiyaç halinde, aynı usulle ayrıca toplanır.
• Yürütme Kurulunun gündemi; Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanı veya Başkan Vekili tarafından, Yürütme Kurulu üyelerinin görüşleri alınarak tespit edilir. Tespit edilen gündem; Yürütme Kurulu toplantısından en az 5 gün önce üyelere mutlaka sözlü olarak yada SMS, e-posta veya mektupla bildirilir.
5. Yürütme Kurulu Toplantılarında Toplantı ve Karar Nisabı :
Yürütme Kurulu, kararlarını; Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmak kaydıyla, toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Eşitlik durumunda, başkanın oyu 2 oy olarak kabul edilir.
6. Yürütme Kurulu Üyeliğinin Düşmesi :
Bu Yönergenin, 10.03 Maddesinde belirtilen Genel Kurul üyeliğinin düştüğü durumlara ilaveten; Yürütme Kurulu toplantılarına üst üste 3 kez mazeret bildirmeden katılmayan üyenin, Yürütme Kurulu üyeliği düşer. Üyeler mazeretlerini, toplantı saatinden en geç üç saat öncesine kadar Meclis Başkan veya vekiline sözlü olarak yada dilekçe, SMS veya e-posta ile bildirirler ve telefonla teyit ederler.
Madde-14. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanı:
1. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanı, mutlaka Yaşlılar ve Emekliler arasından seçilir. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanı, Kent Konseyi Genel Kurulunun doğal üyesidir.
2. Yaşlılar ve Emekliler Meclis Başkanı, Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Genel Kurulu tarafından, adaylar arasından gizli oy, açık tasnifle seçilir.
3. Yaşlılar ve Emekliler Meclis başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
4. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Genel Kuruluna ve Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
5. Yürütme Kurulu gündemini, Yürütme Kurulu üyelerinin de görüşünü alarak Başkan Vekili ile birlikte oluşturur.
6. Yaşlılar ve Emekliler Meclisini, Kent Konseyi Genel Kurulunda temsil eder,
7. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi adına, Kent Konseyi Genel Kurulu ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunda yürütülen çalışmalar konusunda, Yaşlılar ve Emekliler Meclisine ve organlarına bilgi verir
8. Yaşlılar ve Emekliler Meclisinde ve Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Yürütme Kurulunda alınan kararları,Kent Konseyi Genel Kurulu ve Kent Konseyi Yürütme Kuruluna taşımak, tartışmak, takip etmek.
9. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi adına, Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanlığınca yapılacak her türlü yazışmayı, Başkan Vekili ile birlikte imzalamak.
10. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde; kendisine Başkan Vekili vekâlet eder.
Madde-15. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Alt Çalışma Grupları:
1. Tanımı :
Yaşlılar ve Emekliler Meclisi amacına uygun olarak, çalışma programında yer alan konuların gerçekleştirilebilmesi; toplumsal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi; bu amaçlara uygun olarak hazırlanmış veya hazırlanacak eylem projelerinin yaşama geçirilebilmesi için öneriler ve projeler geliştirmek, gönüllülük esasına göre çalışmalarda bulunmak üzere bir araya gelen topluluklara, Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Alt Çalışma Grupları denir.
2. Alt Çalışma Gruplarının Kuruluşu ve çalışma esasları :
• Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin amaç ve ilkeleri gözetilerek ve Kent Konseyi Yönergesine dayanılarak, bu yönergenin 06.10 maddesine göre, Yürütme Kurulunun teklifi ve Genel Kurulda alınacak karar ile Alt Çalışma Grupları kurulabilir.
• Amaç ve hedefleri belirlenerek oluşturulan Alt Çalışma Grubu en az iki kişinin yazılı başvurusuyla kurulur.
• İlgili Alt Çalışma Grupları kendi aralarında biri kolaylaştırıcı olmak üzere görev dağılımı yaparlar, toplanma zamanları ve çalışma şekillerini kendileri belirler.
• Kurulan Alt Çalışma Grubu, en geç bir ay içinde programını, bütçesini ve diğer ihtiyaçlarını hazırlayarak yürütme kuruluna verir. Yürütme Kurulu, bu program ve bütçeyi onay için Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunar,
• Yürütme kurulunca programı ve bütçesi onaylanan Alt Çalışma Grubu kurulmuş olur ve çalışmalarına başlar.Ancak, Kent Konseyi Yürütme Kurulunca bütçeleri onaylanmayan Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Alt Çalışma Grubu kendi imkanları içinde faaliyetlerini sürdürebilir.
• Alt Çalışma grupları; kuruldukları konu, alan ya da sorunlarla ilgili durumu tespit eder, sorunları belirler. Sorunların çözümü, yapılması gerekenleri bir öneri, görüş veya proje halinde yürütme kuruluna sonuç raporu olarak sunar. Bu raporlara varsa eylem planlarını da ilave eder.
• Alt Çalışma Grupları, toplantılarda görüşülen konuları ve alınan kararların kayıtlarını tutarlar. Kararlar tartışılarak alınmalıdır.
• Alt Çalışma gruplarında; çalışanların bir diğerine üstünlüğü olmamalı, eşitliğe özen gösterilmelidir. Çalışmalarda bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez; bunlara yönelik çalışma yapılmaz. Çalışma gruplarında din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet ve düşünce ayırımcılığı yapılmaz. Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz.
• Alt Çalışma Grupları; Yürütme Kurulunun öncülüğü ve gözetimiyle konuları ile ilgili bilgi ve doküman temininde, bu konu ile ilgili uzman ihtisas sahibi kişilerle toplantı ve görüşme yapmakta tamamen serbesttirler.
• Alt çalışma Grupları; konuları ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin raporları, belirlenen sürede Yürütme Kuruluna iletir. Birlikte yapılacak değerlendirme sonucunda son rapor haline getirilir ve bu rapor Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Genel Kurulu onayına sunulur. Raporun bir kopyası, değerlendirilmek üzere, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna iletilir.
• Alt Çalışma Grupları, Yürütme Kurulunun gerek görmesi ve bunu Kent Konseyi Yürütme Kurulunun uygungörmesi halinde, Kent Konseyinin konuyla ilgili seminer, konferans ve inceleme yapılması çalışmalarına katılabilirler.
• Alt Çalışma grupları, Yaşlılar ve Emekliler Meclisini ilgilendiren faaliyetleri sırasında; bölgemizde bulunan dernek, oda, sendika vb gibi sivil toplum örgütleri ve diğer kamu ve özel teşebbüslerle temas ve diyaloglar da bulunabilir, her türlü belge ve bilgi akışını temin etmekte serbesttirler.
• Oluşan görüş, bilgi ve raporlar Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunulur.
Madde -16. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Kent Eylem Planı:
1. Yaşlılar ve Emekliler Kent Eylem Planı; Kent Eylem Planı özelinde, Yaşlılar ve Emekliler temelinde kentin hedeflerinin, önceliklerinin, tercihlerinin belirlendiği bir çalışmadır. Planda, Yaşlılar ve Emeklilere yönelik toplumsal öncelikler belirlenir. Mevcut kaynaklarla, imkânlarla hedeflere ulaşmanın yöntem, araç ve mekanizmaları tespit edilir. Hangi karar ve eylemlerin diğerlerinden daha önemli olduğu belirlenir.
2. Planın amacı; Esenyurtlu Yaşlılar ve Emeklilerin farklı olan özelliklerini öne çıkarmak, ülke ve dünya kentleri Yaşlılar ve Emeklileri ile ilişki ve iletişim kurma ve EsenyurtluYaşlılar ve Emeklilerin bedensel, zihinsel sağlıklarının korunması ile sosyal, ekonomik ve kültürel olarak desteklenmelerine öncülük etmek olmalıdır.
3. Planın amacı; Esenyurtlu Yaşlılar ve Emeklilere değişen şartlarda kendi geleceklerine ilişkin kararları verme sorumluluğunu kazandırmak olmalıdır.
4. Planın amacı; Esenyurtlu Yaşlılar ve Emeklilerin kuşaklar arası ve kuşaklar içi adalet temelinde kentin doğal, sosyal ve ekonomik gelişimi için artan bir mutabakatın oluşmasına katkıda bulunmak olmalıdır.
5. Planın amacı; Esenyurtlu Yaşlılar ve Emeklilerin çevre ve yaşam kalitesinin, en az kaynak kullanarak en kısa sürede yükseltilmesini gerçekleştirilme amacına hizmet etmek olmalıdır.
6. Yaşlılar ve Emekliler Kent Eylem Planı, katılımcıların imecesi ile hazırlanır. Katılanların katkısı farklı nitelik ve nicelikte olur. Katılımcılar eşit önemde olup hiç kimse diğerine kendi düşüncesini dayatamaz. Alt Çalışma gruplarının hazırlıkları; hedef gruplarla görüşüldükten sonra sektörel plan haline getirilir. Sektörel planlar, Meclisinde görüşülerek, birbirleriyle çelişen yönleri giderilir ve Mecliste onaylandıktan sonra Kent Konseyinde görüşülmesi veonaylanması için Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunulur.Kent Konseyinde onaylanan Eylem Planı, Kent Konseyi Eylem Planı içinde yer alır.
7. Yaşlılar ve Emekliler Kent Eylem Planı; kapsama alanı olan Esenyurtilçe sınırları ile sınırlıdır.Kentin iletişimde olduğu yerlerde dikkate alınarak, planın azami bir yılda tamamlanması hedeflenmelidir.
8. Yaşlılar ve Emekliler Kent Eylem Planının aşamaları :
• Alt Çalışma Gruplarının plan önerilerini hazırlamaları.
• Alt Çalışma Gruplarının, Sektörel önerilerinin görüşülerek planın onaylanması ve Kent Konseyi Genel Kurulunda görüşülmesi için Kent KonseyiYürütme Kuruluna iletilmesi.
• Kent Eylem Planının Kent Konseyinde görüşülmesi ve onaylanması ile Kent Konseyi Eylem Planı içinde yer alması.
• İlgili kurum ve kuruluşlarca planın uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi.
9. Yaşlılar ve Emekliler Kent Eylem Planının Planlama Süreci Temel İlkeleri:
• Yerel hizmet kullanıcılarının istek, değer ve ideallerinin yansıtılması.
• Doğal kaynakların ve doğanın taşıma kapasitesinin dikkate alınması.
• Teknik değerlendirmelerin ve ekolojik süreçlerin değerlendirilmesi.
• Kuşaklar arası ve içi adaletin sağlanması.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Madde-17. Toplantı ve görüşme usulü:
1. Esenyurt Yaşlılar ve Emekliler Meclisi ve organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
2. Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının beşte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.
Madde-18. Bildirim:
Esenyurt Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Genel Kurulunca oluşturulan görüşler, Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulunda değerlendirildikten sonra, uygun görülenler Belediye Meclisine iletilir. Belediye Meclisi tarafından değerlendirilerek dikkate alınan konuların Esenyurt Belediyesi tarafından Esenyurt Kent Konseyine bildirilenler hakkında, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Genel Sekreterliğince Emekliler ve Yaşlılar Yürütme Kuruluna yazılı bilgi verilir.
Madde 19. Başkan Vekili:
1. Esenyurt Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkan Vekili; Meclis Başkanı tarafından önerilen iki aday arasından Yürütme Kurulunca seçilir.
2. Esenyurt Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkan Vekili; 6 ncı Maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Çalışma Grupları, diğer Meclisler, Alt Çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
3. Başkan Vekili, Esenyurt Yaşlılar ve Emekliler Meclisi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
Madde 20. Sekreterya Hizmetleri:
1. Esenyurt Yaşlılar ve Emekliler Meclisi sekretarya hizmetleri, Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sekretarya hizmetleri veren kişilerce yerine getirilir. Bu hizmetin yerine getirilmesi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Genel Sekreterince koordine edilir.
Madde- 21. Yaşlılar ve Emekliler Meclisinin Mali Yapısı:
Esenyurt Kent Konseyi Çalışma Yönergesi gereğince Esenyurt Kent Konseyi bütçesinden karşılanır.
Madde-22. Yürütme ve Yürürlülük:
Bu yönerge maddelerini Esenyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.
Bu yönerge, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayını takiben geçici olarak yürürlüğe girer.Kent Konseyi genel Kurulunda onaylanması sonrası kesinleşir.


buca escort bayan


antalya escort


lashing yük sabitleme

25 Ocak 2020 7 Okunma
istanbul escort turbanl˝ escort şişli escort şirinevler escort bakırköy escort fındıkzade escort esenyurt escort ataköy escort beylikdüzü escort avcılar escort bahçeşehir escort avcılar escort fatih escort avcılar escort istanbul escort şirinevler escort şirinevler escort istanbul escort esenyurt escort