Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi

Esenyurt Kent Konseyi

Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi

MADDE:1
TANIM  

Esenyurt  Kent Konseyi Gençlik Meclisi; kent içinde yaşayan gençlerin din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim farkı gözetmeksizin ve her katmandan genci temsil etmek ve Esenyurt Kent Konseyi çerçevesinde kurulan 16-35 yaş arası kent gençlerinin demokratik temsiline dayanan bir meclistir.

MADDE:2
AMAÇ 

Gençlik Meclisi ile kentte yaşayan değişik kesimlerden gençlerin kolektif çalışma ve ortak karar alma anlayışı içerisinde bir araya gelmesi hedeflenmektedir. Böylece;

 1. Esenyurt Gençliğinin, kent yönetimine aktif olarak katılıp kendileri ve kentle ilgili sorunlarının çözümünde rol almalarını ve gençlerin yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak.
 2. Demokratik katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesine, sağlıklı kent yaratma sürecinde tarafların katılımına ve sürekliliğin sağlanacağı organizasyonların oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 3. Esenyurt gençliğini ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek.
 4. Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek.
 5. Gençlerin bireysel inisiyatiflerini geliştirmek.
 6. Gençlerin çağdaş yaşamda girişimci ve dinamik kimliklerini geliştirerek bilimsel, teknolojik, sosyal ve sanatsal gelişime ve değişime açık özgür düşünen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olarak desteklenmesine ve cesaretlendirilmesine katkıda bulunmak.
 7. Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik “ortaklık” bilinci içinde yaşaması için ortam hazırlamak ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
 8. Gençlerin dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak, bu konuda gençleri de içine alan eylem planları düzenlemek.
 9. Kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminde gençlerin aktif rol alması, yaşadıkları toplum sorunlarına ilişkin politikalar ve çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır.

MADDE: 3

OLUŞUM

 1. Esenyurt’da yaşayan veya öğrenim gören 16-35 yaş arası gençlerden Gençlik Meclisi’nde çalışmayı gönüllü olarak sürdürmeyi talep eden, üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, çalışan gençler, işsiz gençler, Esenyurt  ilçe sınırlarında faaliyet gösteren gençlik dernekleri ve gençlik inisiyatiflerinin temsilcilerinden oluşur. Esenyurt Gençlik Meclisi; yerel yönetim, merkezi yönetim, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, gönüllü firmalar, gönüllüler ve medyanın katılımı ile işbirliği içinde çalışır.
 2. Gençlik Meclisi Genel Kurulu toplanıp Gençlik meclisini oluşturana kadar 7 kişilik geçici Gençlik Meclisi oluşturma heyeti Esenyurt Kent Konseyi Başkanlığınca belirlenir. Bu geçici oluşum Genel Kurul’un toplanması için çalışmalar yürütür. Geçici Meclis’in görevi Çalışma Yönergesinin yayımı tarihinden itibaren en çok 6 aydır.

MADDE: 4

GENEL KURUL

Gençlik Meclisinin en yetkili üst kuruludur. Meclis Genel Kurul üyelerinin katılımı ile Ocak ve Eylül aylarında olmak üzere 6 ayda bir toplanır. Gerek görüldüğünde Yürütme Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Genel Kurul üye tam sayısının en az yarısının katılımı biri ile toplanır, Genel Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır. Genel Kurulda, Meclis Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Gençlik Meclisi üyelerinin en az % 20’sinin yazılı önergesi ve Genel Kurul’un onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır. Gençlik Meclisi Genel Kurul toplantılarında oy verme hakkı sadece asil üyelere aittir. Her üyenin 1 oy hakkı vardır. Yapılan oylamalarda eşitlik çıkması halinde Gençlik Meclisi Temsilcisinin bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gençlik Meclisi Genel Kurulu; Gençlik Meclisi Başkanı ve Yazman tarafından yönetilir. Başkan ve Yazmanın ikisinin birden bulunmaması halinde toplantı ertelenir. Salt çoğunluk ile karar alınır.

Genel Kurul Görev ve Sorumlulukları:

 1. Gençlik Meclisi’nin en üst karar organı olarak, Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları tarafından gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek,
 2. Gençlik Meclisi Başkanını seçmek ve Yürütme Kurulunu oluşturmak,
 3. Gençlik Meclisi Çalışma Grupları’nı oluşturmak,
 4. Gençlik Meclisi kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere öngörülen tüm konularda karar vermek ve çalışmalar yürütmek,
 5. Her toplantı sonunda bir sonraki toplantının tarihini belirlemek.

 

MADDE: 5

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI

Genel Kurul yapacağı ilk toplantıda, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile bir Divan Başkanı, iki başkan yardımcısı ve iki raportör üye seçer. Divan’ın görevi, Genel Kurul toplantılarını yönetmekle sınırlıdır.

MADDE 6:

GENÇLİK MECLİSİ YÜRÜTME KURULU

Gençlik Meclisi Yürütüme Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından seçilen 7 üye, Gençlik Meclisi Başkanı, Gençlik Meclisi çalışma grupları temsilcilerinden oluşur. Seçimle belirlenecek 7 üyelik için kadın üye katılımı özendirilir. Üyelik için kadın aday bulunmaması halinde seçim bir kereye mahsus 7 gün sonra tekrarlanır. Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu kararlarını, katılan üyelerin oy çokluğu ile alır. Meclis Yürütme Kurulunun görev süresi 2 yıldır ve ayda bir toplanır. Gerekli hallerde başkanın çağırısı ile olağan üstü toplanır. Gençlik Meclisi Temsilcisi 1. dönem için 2 yıl,2. dönem için 3 yıllığına seçilir. Esenyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yürütme Kurulunun doğal üyesidir. Gençlik Meclisi çalışma grupları temsilcileri de Yürütme Kurulu’nun diğer üyelerini oluşturur. Yürütme Kurulu’nun aldığı kararlar Gençlik Meclisi Yazmanı tarafından tutanaklara işlenir. Birbirini takip eden 2 toplantıya mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin katılmayan Yürütme Kurulu ve çalışma grubu üyeleri, Gençlik Meclisi başkanı tarafından yapılacak ihtarı takiben üçüncü toplantıya katılmadığı takdirde Yürütme Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Çıkarılan üye, çalışma grupları temsilcilerinden ise yerine ilgili grup için başka bir temsilci seçilir.

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Görev ve Çalışma Esasları:

 1. Genel Kurul’da belirlenen çalışmaların amaçlar doğrultusunda yürütülmesi için Çalışma Grupları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.
 2. Genel Kurul’da alınan kararları hayata geçirmek için Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliğine ulaştırmak.
 3. Genel Kurul tarafından kabul edilen kararların uygulanma sürecini takip etmek.
 4. Esenyurt Kent Konseyi ile iletişim ve koordinasyon içerisinde çalışmak.
 5. Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu arasındaki Koordinasyonu Gençlik Meclisi Başkanı ve Yazmanı birlikte yürütür. Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu ihtiyaç halinde kendi içinden bir yazman daha belirleyerek 3 kişilik Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Sekretaryası’nı belirlemek.
 6. Genel Kurul’da görüşülen konularla ilgili ve Esenyurt Kent Konseyi hedefleri kapsamında çalışmalar yürütmek.

MADDE 7:

GENÇLİK MECLİSİ YÜRÜTME KURULU SEKRETERYASI

Sekretarya, Gençlik Meclisi Başkanı  ve Yürütme Kurulu üyeleri arasından bir yıl süre ile seçilecek 1 yazman üye ile birlikte 3 kişiden oluşur. Sekretarya Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunun aldığı kararları Esenyurt Kent Konseyi Sekreterliği ile eşgüdüm içerisinde yürütür. Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunun kararlarını ve raporlarını yazılı hale getirip dosyalanmasını sağlar.

MADDE 8:

GENÇLİK MECLİSİ BAŞKANI:

Görevleri:

 1. Gençlik Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
 2. Genel Kurulu Yönetir.
 3. Gençlik Meclisi toplantı gündemlerini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler.
 4. Gençlik Meclisini yerel, ulusal, uluslararası alanlarda temsil edilmesini sağlar.
 5. Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nun; Gençlik Meclisi Esenyurt Kent Konseyi Sekreterliği ile temas halinde; merkezi ve yerel yönetim, üniversite, sivil toplum kuruluşları, gönüllü firmalar, gönüllüler ve medya ile işbirliği içinde çalışmasını sağlar.

MADDE 9:

GENÇLİK MECLİSİ YAZMANI:

Görevleri:

 1. Gençlik Meclisi ile Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
 2. Gençlik Meclisi Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarını organize eder.
 3. Gençlik Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.
 4. Gençlik Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini sağlar.

MADDE 10:

ÇALIŞMA GRUPLARI

Çalışma Grupları Oluşumu ve Çalışma Esasları

 1. Çalışma Grupları; Genel Kurul kararı ile üyeler arasından, yönerge amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli görülen sayıda ve konuda oluşturulur.
 2. Her çalışma grubu kendi içerisinde seçimle bir temsilci belirler. Belirlenen temsilci, Meclis yürütme kurulunun üyesidir. Çalışma grupları temsilcileri, Esenyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri’nin kolaylaştırıcılığında çalışmalarını yürütürler. Gençlik Meclisi temsilcileri iki yılda bir gerçekleştirilecek seçimlerle değişir.
 3. Çalışma Grupları en az 3 üyeden oluşur.
 4. Çalışma Grupları kendi çalışma tarzlarını kendileri belirlerler.

Çalışma Grupları Görev ve Sorumlulukları

 1. Çalışma Grupları, çalışma alanlarını ve yöntemlerini belirlemede özgür olup çalışmalar, oy hakkı olmaksızın herkesin katılım ve katkılarına açıktır.
 2. Çalışma Grupları öncelikle Esenyurt gençlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel durum ve ihtiyaçlarını saptamaya yönelik çalışmalar yapar.
 3. Çalışma Grupları gençlerin kısa ve uzun vadeli sorunlarına çözüm getiren projeler geliştirme ve hayata geçirme yönünde çalışmalar yapar.
 4. Çalışma Grupları tarafından oluşturulan projeler, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu ile birlikte değerlendirilir.
 5. Her çalışma grubundan birer kişi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’na iletişimi sağlamak için katılır.

MADDE 11:

ÜYELİK

Gençlik Meclisi, Esenyurt  ilçe sınırları içinde 16-35 yaşındaki okuyan ya da ikamet eden gençlerin bireysel temsil esasını benimsemiştir.

Üyelik için Gerekli belgeler:

 1. Üye talep formu
 2. İkametgâh belgesi
 3. Öğrenciler için öğrenim belgesi

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

MADDE 12:

Gençlik Meclisi’nde belirlenecek bir yer sekretarya hizmetlerinin, üyelik ilişkilerinin ve çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği mekandır.

MADDE 13:

Gençlik Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

MADDE 14:

Halktan ve üyelerden gelen bilgi talebi için meclis kararları halka ve basına açıktır. Meclis kararları halka açık bulundurulur.

MADDE 15:

Gençlik Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandasını ve savunuculuğunu yapamaz.

MADDE 16:

Yönerge kurallarına aykırı hareket eden üyeler meclis üyeliğinden çıkartılır.

MADDE 17:

Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılma:

Ayrılma:

Gençlik Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak ilgilinin yazılı başvurusu değerlendirilerek Yürütme Kurulu’nun kararı ile tekrar üye olabilir.

Çıkarılma:

Gençlik Meclisi’ne üye olma hakkını yitirmek, Esenyurt Kent Konseyi ilkeleri ile Gençlik Meclisi Yönerge hükümlerine aykırı davranmak, Gençlik Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Çalışma gruplarında düzenli olarak yapılan aktivitelere katılmayan üyeden grup temsilcisinin ihtarı üzerine savunması alınır, çıkarılma işlemi Yürütme Kurulu’nun kararı ile olur. Gençlik Meclisi üyeliğinden çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra Yürütme Kurulu kararı ve Kent Konseyi Başkanının onayı ile verilir.

1 cevap

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir